3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára - a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszterek véleményének kikérésével - a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasítás;

b) a Budapest Főváros Kormányhivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2012. (X. 31.) KIM utasítás.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 3/2013. (I. 18.) KIM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A Kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Magyarország Kormánya;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e)[1]

f) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A Kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A Kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:[2]

1. 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

2. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4. 016030 Állampolgársági ügyek

5. 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység

6. 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

7. 041120 Földügy igazgatása

8. 041210 Munkaügy igazgatása

9. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

10. 044310 Építésügy igazgatása

11. 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

12. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

13. 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

14. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

15. 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

16. 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

17. 076061 Környezet-egészségügyi feladatok

18. 076062 Település-egészségügyi feladatok

19. 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

20. 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

21. 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása

22. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

23. 098010 Oktatás igazgatása

24. 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

25. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása.

2. A Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll.

(2) A járási hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll.

(2a) A járási hivatal és a járási szakigazgatási szerv rövid megnevezésként használhatja a 3-22. függelékekben meghatározott elnevezést.[3]

(3) A törzshivatalnak főosztály és önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(4) A szakigazgatási szervnek főosztály és önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(5) A járási törzshivatalnak önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(6) A járási szakigazgatási szerveknek önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(7) A főosztály jogállású szervezeti egységen belül - a (8) bekezdésben meghatározottak kivételével - legalább kettő osztályjogállású szervezeti egység működik.

(8) A törzshivatalban működhet olyan főosztály jogállású szervezeti egység, amely osztály jogállású szervezeti egységekre nem tagozódik.

(9) A (3)-(6) bekezdésekben említetteken túl önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a kormánymegbízotti kabinet;

b) a főigazgatói titkárság;

c) a védelmi bizottság titkársága;

d) az állami főépítészi iroda;

e) a határállomás;

f) a mikrobiológiai laboratórium;

g) a szakigazgatási szerv kirendeltsége és

h) a járási szakigazgatási szerv kirendeltsége

is.

(10) A munkavédelmi felügyelőségek, a munkaügyi felügyelőségek, valamint a decentrumok - a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel - önálló osztály jogállású szervezeti egységként működnek.

(11) A munkavédelmi felügyelőség, a munkaügyi felügyelőség, valamint a decentrum főosztály jogállású szervezeti egységként működik, amennyiben jelen szervezeti és működési szabályzat annak szervezeti egységeiként osztály jogállású szervezeti egységeket határoz meg.

(12) Az örökségvédelmi iroda főosztály jogállású szervezeti egységként működik.

(13) A szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendjében meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) A Kormányhivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok megjelölését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A Kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A Kormányhivatal vezetése

3. A Kormányhivatal vezetője és vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői

4. § (1) A Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A Kormányhivatal vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői:

a) a főigazgató;

b) az igazgató;

c) a gazdasági vezető;

d) a szakigazgatási szerv vezetője;

e) a szakigazgatási szervvezető-helyettese;

f) a járási hivatalvezető;

g) a járási hivatalvezető-helyettes;

h) a járási szakigazgatási szervvezetője;

i) a főosztályvezető;

j) a főosztályvezető-helyettes;

k) az osztályvezető;

l) az egyéb főosztály, önálló osztály, vagy osztály jogállású szervezeti egység vezetője.

(3) E § kivételével a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő alatt a Kormányhivatal vezetőjét is érteni kell.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik[4]

a) a törzshivatal közszolgálati tisztviselői, munkavállalói és a szakigazgatási szervek vezetője felett a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a kormánymegbízott;

c) a szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói felett a szakigazgatási szerv vezetője;

d) a járási hivatal és a járási szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói felett a járási hivatalvezető;

e) a járási szakigazgatási szerv vezetője felett a járási hivatalvezető

gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

5. A helyettesítés rendje

6. § (1) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a törzshivatalnak a kormánymegbízott által kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselője;

d) a szakigazgatási szerv vezetőjét a kinevezett helyettese, ennek hiányában a szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

e) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

f) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

g) a járási szakigazgatási szerv vezetőjét a járási szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

h) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes, ennek hiányában a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető

helyettesíti.

(2) A helyettesítés rendjének további szabályait a szervezeti egységek ügyrendjei határozzák meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit, és ellátja annak közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit;

c) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

d) biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

e) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

f) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

g) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a törzshivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst;

h) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

7. A főigazgató

8. § A főigazgató

a) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait;

b) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a Kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

9. A Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

10. § A Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban, és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) ellátják a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban-, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat.

10. Gazdasági vezető

11. § A gazdasági vezető - a 10. §-ban meghatározottakon túl - ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

11. A szakigazgatási szerv vezetője

12. § A szakigazgatási szerv vezetője - a 10. §-ban meghatározottakon túl -

a) gyakorolja a szakigazgatási szervhez, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjéhez címzett hatásköröket;

b) elkészíti a szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását;

c) az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

12. Járási hivatalvezető

13. § A járási hivatalvezető - a 10. §-ban meghatározottakon túl -

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat-és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

13. Járási szakigazgatási szerv vezetője

14. § A járási szakigazgatási szerv vezetője - a 10. §-ban meghatározottakon túl -

a) gyakorolja a járási szakigazgatási szervhez, illetve a járási szakigazgatási szerv vezetőjéhez címzett hatásköröket;

b) elkészíti a járási szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását;

c) szervezi és ellenőrzi a járási szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. Fejezet

A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

14. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

15. § (1) A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai a kormánymegbízotti értekezlet, a főigazgatói értekezlet, a járási hivatalvezetői értekezlet, a szakigazgatási szerv vezetői értekezlet (a továbbiakban együtt: értekezlet), valamint a munkacsoport, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium és a koordinációs értekezletek.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök rendelkezésére kell bocsátani. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

15. A kormánymegbízotti értekezlet

16. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a járási hivatalvezetők, a szakigazgatási szervek vezetői, a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

16. Főigazgatói értekezlet

17. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a törzshivatal főosztályvezetői, a törzshivatal önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

17. Járási hivatalvezetői értekezlet

18. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási szakigazgatási szervek vezetői, a járási törzshivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

18. Szakigazgatási szerv vezetői értekezlet

19. § A szakigazgatási szerv vezetői értekezlet résztvevői a szakigazgatási szerv vezetője, a szakigazgatási szerv vezetőjének helyettesei, a szakigazgatási szerv szervezeti egységeinek vezetői, a szakigazgatási szerv szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek vezetői, valamint a szakigazgatási szerv vezetője által meghívott személyek. A szakigazgatási szerv vezetői értekezletet a szakigazgatási szerv vezetője vezeti.

19. A munkacsoport

20. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető, a szakigazgatási szerv vezetője és a járási szakigazgatási szerv vezetője a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

20. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

21. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, összehangolást elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői, a járási hivatalok hivatalvezetői, a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.[5]

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

21. Koordinációs értekezletek

22. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat, vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. Fejezet

A Kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

22. A kiadmányozás rendje

23. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek, vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A Kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést - az előkészítés ellenőrzését követően - a törvényesség, és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A Kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője;

c) a szakigazgatási szerv szervezeti egységének önálló feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szervezeti egység vezetője;

d) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

e) a járási szakigazgatási szerv, illetve a járási szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a járási szakigazgatási szerv vezetője;

f) jogszabályban, illetve ügyrendben meghatározott hatáskörében a Kormányhivatal kormánytisztviselője.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) Normatív utasításban, ügyrendben, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel a kiadmányozási jog egyedi ügyekben, illetve meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét.

23. A munkavégzés általános szabályai

24. § (1) A Kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető, a szakigazgatási szerv vonatkozásában a szakigazgatási szerv vezetője, valamint a járási szakigazgatási szerv vonatkozásában a járási szakigazgatási szerv vezetője kivételével, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.

(2) Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

24. Ügyintézési határidő

25. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

25. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

26. § (1) A Kormányhivatal valamennyi közszolgálati tisztviselője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért az önálló szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

(4) A Kormányhivatal külső jogi képviselőjével a Kormányhivatal valamennyi közszolgálati tisztviselője és munkavállalója köteles együttműködni.

27. § A Kormányhivatal együttműködik

a) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával a Kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;[6]

b) a KIM Miniszteri Igazgatási Főosztályával, mely szakmai irányítást gyakorol a Kormányhivatal internetes kommunikációt érintő fejlesztési tevékenysége felett, összefogja, koordinálja és megvalósítja a központi kommunikációs felületek létrehozását és fejlesztését;

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal, a Kormányhivatalok középirányítói és közbeszerzési feladatainak végrehajtásában;[7]

d) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával, amely az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a Kormányhivatal informatikai tevékenysége felett.[8]

e) a szakmai irányító szervekkel.

26. A Kormányhivatal képviselete

28. § A Kormányhivatalt

a) a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője;

c) a szakigazgatási szerv szervezeti egységének önálló feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szervezeti egység vezetője;

d) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

e) a járási szakigazgatási szerv, illetve a járási szakigazgatási szervvezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a járási szakigazgatási szerv vezetője;

f) jogszabályban meghatározott hatáskörében, valamint a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a Kormányhivatal kormánytisztviselője

képviseli.

27. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

29. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a Kormányhivatal a KIM Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.[9]

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

28. Ügyrend

30. § (1) Ügyrenddel rendelkező szervezeti egységek:

a) a törzshivatal főosztály, valamint önálló osztály jogállású szervezeti egységei;

b) a járási törzshivatal;

c) a szakigazgatási szerv;

d) a járási szakigazgatási szerv.

(2) Az ügyrend tartalmazza

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét;

c) a helyettesítés rendjét;

d) a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait;

e) a kiadmányozás rendjét.

(3) Az Ügyrend jogszabállyal, valamint a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással - különösen jelen szervezeti és működési szabályzattal - ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(4) Az ügyrendet

a) a törzshivatal főosztály, valamint önálló osztály jogállású szervezeti egységei esetén - az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az adott szervezeti egység vezetője adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

b) a járási törzshivatal esetén a járási hivatalvezető adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

c) a szakigazgatási szerv esetén - a (6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az adott szakigazgatási szerv vezetője adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

d) a járási szakigazgatási szerv esetén az adott járási szakigazgatási szerv vezetője adja ki a szakmai irányító szakigazgatási szerv vezetője és a járási hivatalvezető jóváhagyását követően.

(5) A Védelmi Bizottság Titkársága esetén az előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

(6) A Kormányhivatal szakigazgatási szervei által előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányító szerv vezetőjének is meg kell küldeni.

V. Fejezet

A Kormányhivatal feladatai

29. Kabineti feladatok

31. § A Kormányhivatal a kabineti feladatok körében

a) közreműködik a kormánymegbízott, illetve a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) segíti a kormánymegbízott, illetve a főigazgató és az igazgató munkáját, illetve

c) kontrolling tevékenységet folytat, melynek keretében ellenőrzi a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

30. Működést támogató feladatok

32. § A járási hivatal a működést támogató feladatok körében

a) közreműködik járási hivatalvezető feladatainak ellátásában;

b) segíti a járási hivatalvezető munkáját;

c) közreműködik a járási hivatal és a járási szakigazgatási szerv funkcionális feladatainak végrehajtásában.

31. Törvényességi felügyeleti feladatok

33. § A Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti feladatok körében:

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat;

c) ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

d) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

e) ellátja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a Kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül;[10]

g) ellátja a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

h) a hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását;

i) gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, valamint a törvényességi felügyeleti nyilvántartó, az Önkormányzati Rendeletek Tára és a Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása rendszerekben történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról;

j) ellátja a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott feladatokat.[11]

32. Általános hatósági feladatok

34. § A Kormányhivatal és a járási hivatal az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt és másodfokon eljáró hatóságként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen[12]

a) a társasházakról szóló törvényben;[13]

b) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;

c) a természet védelméről szóló törvényben;

d) a vízgazdálkodásról szóló törvényben;

e) a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben;

f) a termőföldről szóló törvényben;

g) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;

h) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

i) a hadigondozásról szóló törvényben;

j) a földgázellátásról szóló törvényben;[14]

k) a villamos energiáról szóló törvényben;[15]

l) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;[16]

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

33. Fővárosi és megyei hatósági feladatok

35. § (1) A Kormányhivatal a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében ellátja - a 34. §-ban meghatározottak kivételével - azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen[17]

a) a kisajátításról szóló törvényben;

b) a bányászatról szóló törvényben;

c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben;

d) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben;

e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben;

f) a termőföldről szóló törvényben;

g) a közúti közlekedésről szóló törvényben;

h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;

i) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben;

j) az adózás rendjéről szóló törvényben;

k) a kereskedelemről szóló törvényben;[18]

l) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben;[19]

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

(2) A Kormányhivatal a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében

a) közreműködik a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;

b) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;

c) ellátja a mozgóképről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.[20]

34. Ügyfélszolgálati feladatok

36. § A Kormányhivatal az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.[21]

35. Járási hatósági feladatok

37. § A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja - a 34. §-ban meghatározottak kivételével - azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen[22]

a) a menedékjogról szóló törvényben;

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben;

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben;

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

36. Okmányirodai feladatok

38. § A járási hivatal az okmányirodai feladatok körében ellátja[23]

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben;

c) a külföldre utazásról szóló törvényben;

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben;

e) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;

f) az illetékekről szóló törvényben;

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

37. Oktatással kapcsolatos feladatok

39. § A Kormányhivatal és a járási hivatal az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

38. Koordinációs feladatok

40. § A Kormányhivatal a koordinációs feladatok körében ellátja[24]

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott

aa) a Kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat;

ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat;

ac) - az ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat;

ad) - az ügyrendben megjelölt - egyes koordinációs feladatokat;

ae) - az ügyrendben megjelölt - egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat;

af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat;

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat;

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.[25]

39. Humánpolitikai feladatok

41. § A Kormányhivatal a humánpolitikai feladatok körében ellátja

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt -egyes ellenőrzési feladatokat.

40. Pénzügyi és számviteli feladatok

42. § A Kormányhivatal a pénzügyi és számviteli feladatok körében ellátja

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi és számviteli feladatokat.

41. Gazdasági feladatok

43. § A Kormányhivatal a gazdasági feladatok körében ellátja

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a közbeszerzésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

f) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó gazdasági és üzemeltetési feladatokat.

42. Informatikai feladatok

44. § A Kormányhivatal az informatikai feladatok körében üzemelteti a Kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátja

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes informatikai feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

d) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

e) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

f) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

g) az egyéb jogszabályokban meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes informatikai feladatokat;

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

43. Védelmi igazgatási feladatok

45. § A Kormányhivatal a védelmi igazgatási feladatok körében ellátja

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben;

f) a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

44. Járási védelmi igazgatási feladatok

46. § A Kormányhivatal a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

c) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben[26]

meghatározott feladatokat.

45. Belső ellenőrzési feladatok

47. § A Kormányhivatal a belső ellenőrzési feladatok körében ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben;

b) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

46. Jogi feladatok

48. § A Kormányhivatal a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei számára;

b) vizsgálja a Kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

47. Perképviseleti feladatok

49. § A Kormányhivatal a perképviseleti feladatok körében ellátja a Kormányhivatal meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

VI. Fejezet

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei

48. Szociális és Gyámhivatal

50. § A Szociális és Gyámhivatal ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

49. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

51. § Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei

a) az állami főépítészi feladatok körében ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;[27]

b) az építésügyi hatósági feladatok körében ellátják az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

c) az építésfelügyeleti hatósági feladatok körében ellátják az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

d) a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok körében ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

e) a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok körében ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

f)[28]

meghatározott feladat- és hatáskörüket érintő feladatokat.

50. Igazságügyi Szolgálat

52. § Az Igazságügyi Szolgálat ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

51. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

53. § A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

52. Erdészeti Igazgatóság

54. § Az Erdészeti Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

53. Földművelésügyi Igazgatóság

55. § A Földművelésügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

54. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

56. § Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Földhivatal

57. § A Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

56. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

58. § Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ellátja az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

57. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

59. § A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ellátja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

58. Munkaügyi Központ

60. § A Munkaügyi Központ ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

59. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

61. § A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

60. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

62. § A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellátja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

61. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

63. § A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörét érintő feladatokat.

62. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

64. § A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellátja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

63. Közlekedési Felügyelőség

65. § A Közlekedési Felügyelőség ellátja a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

64. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

66. § A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

VII. Fejezet

A járási szakigazgatási szervek

65. Járási Gyámhivatal

67. § A Járási Gyámhivatal ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat-és hatáskörét érintő feladatokat.

66. Járási Építésügyi Hivatal

68. § A Járási Építésügyi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

67. Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

69. § A Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

68. Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

70. § A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

69. Járási Földhivatal

71. § A Járási Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

70. A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

72. § A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

71. Járási Népegészségügyi Intézet

73. § A Járási Népegészségügyi Intézet ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

VIII. Fejezet

A Kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

72. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

74. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/14/2013.;[29]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257;

(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[30]

1. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

73. Baranya Megyei Kormányhivatal

75. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf.: 405.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/12/2013.;[31]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[32]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

74. Békés Megyei Kormányhivatal

76. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba Pf. 389;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/16/2013.;[33]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[34]

1. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

75. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

77. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/18/2013.;[35]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[36]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

76. Budapest Főváros Kormányhivatala

78. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/10/2013.;[37]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[38]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

3. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

4. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

5. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3)[39]

(4) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

77. Csongrád Megyei Kormányhivatal

79. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;[40]

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/20/2013.;[41]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[42]

1. 031050 Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenység

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

78. Fejér Megyei Kormányhivatal

80. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/22/2013.;[43]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[44]

1. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

2. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

3. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6. 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

7. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység

8. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

9. 041140 Területfejlesztés igazgatása

10. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

11. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

12. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

13. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

15. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

16. 042180 Állat-egészségügy

17. 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

18. 063010 Vízügy igazgatása

19. 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

20. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

21. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

23. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

24. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenysége

25. 076010 Egészségügy igazgatása

26. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

27. 082010 Kultúra igazgatása

28. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

29. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

30. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

79. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

81. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office ofGyőr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf.: 415.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/24/2013.;[45]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[46]

1. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042180 Állat-egészségügy

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

14. 063010 Vízügy igazgatása

15. 076010 Egészségügy igazgatása

16. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

17. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

80. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

82. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf.: 83.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/26/2013.;[47]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[48]

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

6. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

9. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

10. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

11. 042180 Állat-egészségügy

12. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

13. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

14. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

15. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

16. 063010 Vízügy igazgatása

17. 076010 Egészségügy igazgatása

18. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

19. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

20. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

81. Heves Megyei Kormányhivatal

83. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf.: 216.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/28/2013.;[49]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[50]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

3. 042180 Állat-egészségügy

4. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

5. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

6. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

7. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

8. 063010 Vízügy igazgatása

9. 076010 Egészségügy igazgatása

10. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

11. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

12. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

82. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

84. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/30/2013.;[51]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) A JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[52]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

13. 063010 Vízügy igazgatása

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

17. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

83. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

85. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;[53]

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/32/2013.;[54]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[55]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

12. 063010 Vízügy igazgatása

13. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

14. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

15. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

84. Nógrád Megyei Kormányhivatal

86. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/34/2013.;[56]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[57]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

12. 063010 Vízügy igazgatása

13. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

14. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

15. 076010 Egészségügy igazgatása

16. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

17. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

85. Pest Megyei Kormányhivatal

87. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf.: 270.,

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/36/2013.;[58]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01; l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[59]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

12. 063010 Vízügy igazgatása

13. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

14. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

15. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

86. Somogy Megyei Kormányhivatal

88. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/38/2013.;[60]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[61]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

12. 063010 Vízügy igazgatása

13. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

14. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

15. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

87. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

89. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/40/2013.;[62]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[63]

1. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

2. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

12. 063010 Vízügy igazgatása

13. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

14. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

15. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

88. Tolna Megyei Kormányhivatal

90. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/42/2013.;[64]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[65]

1. 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése

2. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3. 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

4. 025090 Egyéb védelmi ügyek

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

10. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

11. 063010 Vízügy igazgatása

12. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

14. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16. 076010 Egészségügy igazgatása

17. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok.

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

89. Vas Megyei Kormányhivatal

91. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/44/2013.;[66]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[67]

1. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

8. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

9. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

10. 042180 Állat-egészségügy

11. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

12. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

13. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

14. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

15. 063010 Vízügy igazgatása

16. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18. 076010 Egészségügy igazgatása

19. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

20. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

21. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

90. Veszprém Megyei Kormányhivatal

92. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-06/95/46/2013.;[68]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[69]

1. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

2. 031060 Bűnmegelőzés

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

8. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

9. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

10. 042180 Állat-egészségügy

11. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

12. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

13. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

14. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

15. 063010 Vízügy igazgatása

16. 076010 Egészségügy igazgatása

17. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

18. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

19. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

91. Zala Megyei Kormányhivatal

93. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 227.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/48/2013.;[70]

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:[71]

1. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 042180 Állat-egészségügy

4. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

5. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

6. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

9. 063010 Vízügy igazgatása

10. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

11. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

12. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

13. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 082010 Kultúra igazgatása

16. 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

17. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások.

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 22. függelék tartalmazza.

IX. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

94. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja, illetve felülvizsgálja normatív utasításait, így különösen:

a) a Kormányhivatal házirendjét,

b) a közszolgálati szabályzatot,

c) a gazdálkodási szabályzatot,

d) a döntésértékelési szabályzatot, valamint

e) az ellenőrzési szabályzatot.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő normatív utasításokon túl a kormánymegbízott további normatív utasításokat is kiadhat.

95. § A 30. § (4) bekezdésében meghatározott, az ügyrendek kiadásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők jelen szervezeti és működési szabályzat végrehajtására a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésétől számított 60 napon belül ügyrendet készítenek elő, illetve gondoskodnak az ügyrendek felülvizsgálatáról."

1. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája[72]

1. Magyarország Alaptörvénye

2. Törvények

2.1. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

2.2. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

2.3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

2.4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

2.5. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

2.6. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

2.7. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2.8. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

2.9. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

2.10. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

2.11. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

2.12. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

2.13. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

2.14. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

2.15. a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

2.16. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

2.17. a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény

2.18. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

2.19. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

2.20. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

2.21. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

2.22. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

2.23. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

2.24. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

2.25. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

2.26. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

2.27. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

2.28. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

2.29. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény

2.30. a bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

2.31. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

2.32. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

2.33. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

2.34. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

2.35. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

2.36. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

2.37. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

2.38. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

2.39. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

2.40. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

2.41. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

2.42. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

2.43. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló1996. évi LXXXV. törvény

2.44. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

2.45. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2.46.[73]

2.47. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

2.48. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

2.49. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

2.50. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

2.51. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

2.52. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

2.53.[74]

2.54. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

2.55. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

2.56. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

2.57. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

2.58. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény

2.59. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

2.60. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

2.61. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

2.62. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény

2.63. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

2.64. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

2.65. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

2.66. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

2.67. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

2.68. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény

2.69. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

2.70. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény

2.71. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2.72. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

2.73. a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény

2.74. az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi LXI. törvény

2.75. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

2.76.[75]

2.77. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

2.78. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

2.79. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény

2.80. a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

2.81. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

2.82. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

2.83. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

2.84. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény

2.85. az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény

2.86. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

2.87. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

2.88. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

2.89. a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

2.90. a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

2.91. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény

2.92. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

2.93. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

2.94. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

2.95. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény

2.96. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény

2.97. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2.98. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

2.99. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

2.100. a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

2.101. a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény

2.102. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

2.103. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény

2.104. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

2.105. a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény

2.106. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról szóló 2007. évi XVII. törvény

2.107. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

2.108. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

2.109. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

2.110. a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

2.111. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

2.112. az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

2.113. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

2.114. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

2.115. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

2.116. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2.117. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

2.118. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

2.119. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

2.120. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

2.121. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

2.122. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

2.123. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

2.124. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

2.125. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

2.126. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

2.127. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény

2.128. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

2.129. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

2.130. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2.131. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

2.132. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

2.133. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

2.134. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

2.135. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

2.136. a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény

2.137.[76]

2.138. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

2.139. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

2.140. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2.141. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

2.142. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

2.143. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

2.144. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

2.145. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

2.146. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2.147. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

2.148. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

2.149. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2.150. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

2.151. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

2.152. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

2.153. a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

2.154. a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény

2.155. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2.156. a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény

2.157. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény[77]

2.158. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény[78]

2.159. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény[79]

2.160. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény[80]

2.161. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény[81]

2.162. a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVIII. törvény[82]

3. Törvényerejű rendeletek

3.1. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet

3.2. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet

3.3. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

4. Kormányrendeletek

4.1. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

4.2. a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

4.3. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

4.4.[83]

4.5. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

4.6. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

4.7. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

4.8. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

4.9. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

4.10. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

4.11.[84]

4.12. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

4.13. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

4.14. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

4.15. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

4.16. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

4.17. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

4.18. a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

4.19. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

4.20. a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

4.21. a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

4.22. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

4.23. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.24. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.25. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

4.26. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

4.27. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.28. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.29. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

4.30. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

4.31. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

4.32. a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

4.33. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

4.34. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.35. a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet

4.36.[85]

4.37. a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

4.38. az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.39. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

4.40. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

4.41. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003 (X. 16.) Korm. rendelet

4.42. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

4.43. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

4.44. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet

4.45. az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

4.46. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.47. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

4.48. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

4.49. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

4.50. a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

4.51. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

4.52. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

4.53. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.54. a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

4.55. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.56. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.57. az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.58. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.59. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.60. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.61. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

4.62. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

4.63. a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

4.64. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

4.65. a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

4.66. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

4.67. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

4.68. a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

4.69. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.70. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.71. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

4.72. az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet

4.73. a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

4.74. az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

4.75. a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

4.76. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

4.77. a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

4.78. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

4.79. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet

4.80. a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

4.81. a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

4.82. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

4.83. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

4.84. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

4.85. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet

4.86. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

4.87. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

4.88. az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.89. a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.90.[86]

4.91. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

4.92. az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

4.93. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

4.94. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

4.95. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

4.96. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.97. az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.98. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.99. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.100. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.101. a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.102. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.103. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

4.104. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

4.105. a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

4.106. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

4.107. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

4.108. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

4.109. a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

4.110. a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.111. a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.112. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.113. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.114. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.115. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.116. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.117. a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.118. az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.119. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.120. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.121. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.122. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

4.123. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.124. a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.125. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.126. a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

4.127. a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

4.128. a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.129. egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.130. az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.131. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

4.132. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

4.133. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

4.134. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

4.135. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

4.136. a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

4.137. a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

4.138. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

4.139. az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

4.140. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

4.141. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

4.142. a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

4.143. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

4.144. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

4.145. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

4.146. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

4.147. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.148. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.149. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.150. a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

4.151. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

4.152. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

4.153. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

4.154. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

4.155. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet[87]

4.156. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet[88]

4.157. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet[89]

4.158. a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet[90]

4.159. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet[91]

4.160. a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet[92]

5. Minisztertanácsi rendeletek

5.1. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

5.2. a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

5.3. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

5.4. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

6. Miniszteri rendeletek

6.1. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

6.2. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

6.3. a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

6.4. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

6.5. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

6.6. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

6.7. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

6.8. a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

6.9. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

6.10. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

6.11. a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

6.12. a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6.13. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

6.14. a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet

6.15. a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

6.16.[93]

6.17. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

6.18. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet

6.19. a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet

6.20. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet

6.21. a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet

6.22. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

6.23. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

6.24. a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

6.25. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

6.26. a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

6.27. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

6.28. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

6.29. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

6.30. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

6.31. a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

6.32. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

6.33. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet

6.34. a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

6.35. a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

6.36. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

6.37. a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

6.38. az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

6.39. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

6.40. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

6.41. az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet

6.42. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

6.43. az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató -hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

6.44. a büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 09.) IM rendelet

6.45. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

6.46. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

6.47. a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

6.48. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgáiról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet

6.49. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

6.50. a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

6.51. az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

6.52. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

6.53. a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

6.54. a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

6.55. az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet

6.56. az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

6.57. a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

6.58. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

6.59. a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

6.60. a gyümölcs és zöldség ellenőrzésről szóló 82/2004 (V. 11.) FVM rendelet

6.61. a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

6.62. a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

6.63. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet

6.64. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

6.65. a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

6.66. az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

6.67. a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

6.68. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

6.69. az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

6.70. az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet

6.71. a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet

6.72.[94]

6.73. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet

6.74. az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

6.75. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

6.76. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

6.77. az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet

6.78. a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

6.79. a termésbecslésről szóló 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet

6.80. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

6.81. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

6.82. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

6.83. az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

6.84. a jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet

6.85. a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet

6.86. a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

6.87. a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

6.88. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

6.89. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

6.90. a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

6.91. a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

6.92. a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlannyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

6.93. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

6.94. az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet

6.95. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet

6.96. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet

6.97. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

6.98. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

6.99. az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

6.100. a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

6.101. az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

6.102. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet

6.103. a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

6.104. az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet

6.105. a Nemzetközi Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet

6.106. a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet

6.107. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet

6.108. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

6.109. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

6.110. a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

6.111. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

6.112. az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

6.113. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

6.114. a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

6.115. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

6.116. a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet

6.117. a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet

6.118. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

6.119. a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelete

6.120. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet

6.121. az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet

6.122. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet[95]

6.123. a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatásszervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet[96]

6.124. az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló 36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet[97]

6.125. a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet[98]

6.126. a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet[99]

2. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

1. Törzshivatal[100]

1.1. kormánymegbízott

1.2. főigazgató

1.3. igazgató

1.4. gazdasági vezető

1.5. belső ellenőr

1.6. Kormánymegbízotti Kabinet vezetője

1.7. főosztályvezető

1.8. főosztályvezető-helyettes

1.9. osztályvezető

1.10. törvényességi felügyeleti ügyintéző/referens

1.11. jogi referens/ügyintéző

1.12. jogtanácsos

1.13. hatósági ügyintéző

1.14. hatósági felügyelő, főfelügyelő

1.15. közbeszerzési eljárásokban közreműködő ügyintéző

1.16. oktatási ügyintéző

1.17. pénzügyi ügyintéző

1.18. gazdálkodási ügyintéző

1.19. vagyonnyilvántartó munkatárs

1.20. üzemeltetési ügyintéző

2. Szociális és Gyámhivatal

2.1. hivatalvezető

2.2. hivatalvezető-helyettes

2.3. osztályvezető

2.4. szociális ügyintéző

2.5. gyámügyi, gyermekvédelmi ügyintéző

2.6. gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor

2.7. gyermekvédelmi szakreferens

2.8. szociális ellátási szakreferens

3. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal[101]

3.1. állami főépítész

3.2. hivatalvezető

3.3. hivatalvezető-helyettes

3.4. főosztályvezető

3.5. főosztályvezető-helyettes

3.6. osztályvezető

3.7. főépítészi referens

3.8. településrendezési referens

3.9. terület- és településrendezési ügyintéző

3.10. építésfelügyelő

3.11. műemlék-felügyelő

3.12. régészeti felügyelő

3.13. örökségvédelmi referens

3.14. építéshatósági referens

3.15. hatósági referens/ügyintéző[102]

4. Igazságügyi Szolgálat

4.1. igazgató

4.2. igazgatóhelyettes

4.3. osztályvezető

4.4. jogi segítségnyújtási ügyintéző

4.5. áldozatsegítő ügyintéző

5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

5.1. igazgató

5.2. igazgatóhelyettes

5.3. osztályvezető

5.4. zöldség-gyümölcs minőségellenőr

5.5. laboratóriumi mérnök

5.6. növényvédelmi felügyelő

5.7. növényvédelmi előrejelző

5.8. talajvédelmi felügyelő

5.9. vetőmag, szaporítóanyag felügyelő

5.10. növényvédelmi herbológus

5.11. növényvédelmi zoológus

5.12. növényvédelmi mikológus

5.13. kertészeti felügyelő/főfelügyelő

6. Erdészeti Igazgatóság

6.1. igazgató

6.2. igazgatóhelyettes

6.3. osztályvezető

6.4. pályázatkezelési- és támogatási ügyintéző[103]

6.5. erdőfelügyelő

6.6. erdőtervező

6.7. nyilvántartási ügyintéző

7. Földművelésügyi Igazgatóság

7.1. igazgató

7.2. igazgató-helyettes

7.3. osztályvezető

7.4. földügyi igazgatási főfelügyelő, felügyelő

7.5. földművelésügyi felügyelő, főfelügyelő

7.6. vízgazdálkodási főfelügyelő, felügyelő

7.7. vadászati főfelügyelő, felügyelő

7.8. halászati főfelügyelő, felügyelő

7.9. ellenőrzési főfelügyelő, felügyelő

7.10. növénytermesztési és kertészeti főfelügyelő, felügyelő

7.11. közgazdasági főfelügyelő, felügyelő

7.12.[104]

7.13.[105]

7.14. termelés-statisztikus ügyintéző

7.15. területi mezőgazdasági koordinátor

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

8.1. igazgató

8.2. igazgatóhelyettes

8.3. osztályvezető

8.4. járványügyi főállatorvos

8.5. állatvédelmi főállatorvos

8.6. takarmány- és gyógyszerfelügyelő főállatorvos

8.7. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főállatorvos

8.8. hatósági főállatorvos, hatósági állatorvos

8.9. élelmiszerbiztonsági felügyelő

8.10. takarmány felügyelő

8.11. állatvédelmi felügyelő

8.12. borászati felügyelő

8.13. járványügyi referens

8.14. állattenyésztési felügyelő

8.15. élelmiszer-higiéniai felügyelő mérnök

8.16. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főmérnök

9. Földhivatal

9.1. hivatalvezető

9.2. hivatalvezető-helyettes

9.3. jogtanácsos

9.4. osztályvezető

9.5. ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

9.6. földmérési ügyintéző

9.7. földügyi ügyintéző

9.8. térképtári adatszolgáltató

9.9. ellátmánykezelő

9.10. pénzkezelő hely ügyintézője

9.11. földhasználati nyilvántartási ügyintéző

9.12. szakfelügyelő

9.13. igazgatási ügyintéző[106]

10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv[107]

10.1. szakigazgatási szerv vezetője, igazgató

10.2. szakigazgatási szerv vezető helyettese/igazgatóhelyettes

10.3. főosztályvezető

10.4. osztályvezető

10.5. kifizetőhelyi ellenőr, szakellenőr

10.6. pénzellátási revizor, szakrevizor

10.7. munkakörüktől függetlenül az utalványozási, ellenjegyzési, kötelezettségvállalási, kiadmányozási joggal rendelkezők

10.8. nyilvántartási ügyintéző, szakügyintéző

10.9. közgyógyellátási ügyintéző, szakügyintéző

10.10. méltányossági ügyintéző, szakügyintéző

10.11. segélyezési ügyintéző

10.12. ügyfélszolgálati ügyintéző, szakügyintéző

10.13. pénzellátási ügyintéző, szakügyintéző

10.14. pénzügyi ügyintéző

10.15. számviteli ügyintéző

10.16. pénztáros

10.17. pénztároshelyettes

10.18. adatvédelmi felelős

11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság[108]

11.1. igazgató

11.2. igazgató-helyettes

11.3. főosztályvezető

11.4. főosztályvezető-helyettes

11.5. osztályvezető

11.6. igényelbírálási ügyintéző

11.7. ügyfélszolgálati ügyintéző

11.8. nyugdíj-biztosítási ügyintéző, revizor, ellenőr

11.9. nyilvántartási ügyintéző, revizor

11.10. jogi ügyintéző

11.11. pénzügyi ügyintéző

11.12. méltányossági, peresügyi ügyintéző, revizor

11.13. szakmai belső ellenőr

11.14. pénzügyi revizor

11.15. pénztáros

11.16. pénztároshelyettes

11.17. nyugdíj ellenőr, nyugdíj revizor, ellenőrzési ügyintéző

11.18. pénzügyi és számviteli ügyintéző

11.19. megtérítési ügyintéző

11.20. adatszolgáltatási ügyintéző

11.21. nyugdíj szakmai ellenőr

11.22. ellátási (pénzügyi, számviteli) ügyintéző

11.23. megállapodási ügyintéző

11.24. szuperrevizor (nyugdíj, nyilvántartási, ellenőrzési)

11.25. szakreferens (nyugdíj, nyilvántartási, ellenőrzési)

11.26. igazgatási ügyintéző

12. Munkaügyi Központ[109]

12.1. igazgató

12.2. igazgatóhelyettes

12.3. főosztályvezető

12.4. osztályvezető

12.5. munkaerő-piaci ellenőr

12.6. közbeszerzési eljárásban érintett ügyintéző

12.7. a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §-a szerinti közigazgatási hatósági ügyben döntés-előkészítést végző, és/vagy kiadmányozási joggal állandóan, vagy helyettesítőként felruházott kormánytisztviselő

12.8. költségvetési pénzeszközök vagy elkülönített állami pénzalapok tekintetében kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, utalvány ellenjegyzésére, teljesítésigazolásra jogosultak

12.9. NFA belső ellenőr

13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

13.1. igazgató

13.2. igazgatóhelyettes

13.3. osztályvezető

13.4. munkaügyi felügyelő

13.5. munkavédelmi felügyelő

14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség[110]

14.1. szakigazgatási szerv vezetője

14.2. szakigazgatási szerv vezetőhelyettese

14.3. osztályvezető

14.4. fogyasztóvédelmi felügyelő

14.5. jogi ügyintéző

15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv[111]

15.1. fővárosi/megyei tisztifőorvos

15.2. helyettes fővárosi/megyei tisztifőorvos

15.3. tisztiorvos

15.4. főosztályvezető

15.5. főosztályvezető-helyettes

15.6. osztályvezető

15.7. közegészségügyi-járványügyi felügyelő

15.8. hatósági jogkört gyakorló ügyintéző

15.9. vezető védőnő

15.10. vezető ápoló

16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

16.1. hatóság vezetője (igazgató és igazgatóhelyettes)

16.2. osztályvezető

16.3. mértékhitelesítő

16.4. műszaki biztonsági felügyelő

16.5. metrológus

17. Közlekedési Felügyelőség[112]

17.1. igazgató

17.2. igazgató-helyettes

17.3. főosztályvezető

17.4. főosztályvezető-helyettes

17.5. osztályvezető

17.6. jármű-felügyeleti és járművizsga-ellenőr

17.7. járművezetői vizsgabiztos

17.8. elméleti járművezetői vizsgabiztos

17.9. közúti ellenőr

17.10. közúti ellenőri jelentéseket feldolgozó munkatárs, digitális tachográf engedélyezési munkatárs

17.11. közúti járműhatósági referens/munkatárs

17.12. közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referens/munkatárs

17.13. műszaki engedélyezési referens/munkatárs

17.14. műszaki ügyintéző

17.15. műszaki vizsgabiztos, segédvizsgabiztos

17.16. tengelyterhelési ellenőr

17.17. útügyi referens/munkatárs

17.18. vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.19. jármű-vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.20. engedélyezési és járművizsgálati munkacsoport koordinátor

17.21. járművizsgáztatási munkacsoport koordinátor

17.22. jármű vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.23. műszaki vizsga előkészítő referens/munkatárs

17.24. tengelyterhelés ellenőrzési munkatárs

17.25. járművezető vizsgáztatási és utánképzési munkacsoport koordinátor

17.26. járművezető vizsgáztatási és utánképzési feltáró vizsgabiztos

17.27. forgalomtechnikai referens

17.28. alkatrész forgalmi ellenőr

17.29. adminisztrátor

17.30. műszaki koordinátor

17.31. forgalmi koordinátor

17.32. járművezető-képzési ellenőr

18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

18.1. igazgató

18.2. igazgatóhelyettes

18.3. osztályvezető

18.4. hatósági ügyintéző

18.5. ellenőrzési ügyintéző

18.6. orvosszakértő

18.7. foglalkozási szakértő

18.8. szociális szakértő

19. Járási Hivatal Törzshivatala

19.1. járási hivatalvezető

19.2. járási hivatalvezető-helyettes

19.3. osztályvezető

19.4. szabálysértési ügyintéző

19.5. hatósági ügyintéző

19.6. vállalkozási ügyintéző

19.7. vagyon-nyilvántartó munkatárs

19.8. pénzkezelő hely ügykezelője[113]

20. Járási Gyámhivatal

20.1. hivatalvezető

20.2. osztályvezető

20.3. gyámügyi, gyermekvédelmi ügyintéző

20.4. gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor

20.5. gyermekvédelmi szakreferens

21. Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

21.1. hivatalvezető

21.2. osztályvezető

21.3. építésfelügyelő

21.4. műemlék-felügyelő

21.5. régészeti felügyelő

21.6. hatósági referens

21.7. örökségvédelmi referens

21.8. építéshatósági referens[114]

22. Járási Építésügyi Hivatal

22.1. hivatalvezető

22.2. osztályvezető

22.3. építésfelügyelő

22.4. hatósági referens

22.5. építéshatósági referens[115]

23. Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

23.1. járási főállatorvos

23.2. osztályvezető

23.3. hatósági állatorvos

23.4. élelmiszerbiztonsági felügyelő

23.5. takarmány felügyelő

23.6. állatvédelmi felügyelő

23.7. falugazdász

23.8.[116]

23.9. járványügyi referens

23.10. kirendeltségvezető

23.11. élelmiszer-higiéniai felügyelő mérnök

24. Járási Földhivatal

24.1. járási földhivatal-vezető

24.2. osztályvezető

24.3. ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

24.4. földmérési ügyintéző

24.5. földügyi ügyintéző

24.6. térképtári adatszolgáltató

24.7. ellátmánykezelő

24.8. pénzkezelő hely ügyintézője

24.9. földhasználati nyilvántartási ügyintéző

24.10. kirendeltségvezető

24.11. telekalakítási ügyintéző

24.12. igazgatási ügyintéző

24.13. értéktáros

25. Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

25.1. kirendeltségvezető

25.2. osztályvezető

25.3. a Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének hatáskörébe tartozó, a Ket. 12. § szerinti közigazgatási hatósági ügyben döntés-előkészítést végző, és/vagy kiadmányozási joggal állandóan, vagy helyettesítőként felruházott kormánytisztviselő

25.4. költségvetési pénzeszközök vagy elkülönített állami pénzalapok tekintetében kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, utalvány ellenjegyzésére, teljesítésigazolásra jogosultak

26. Járási Népegészségügyi Intézet[117]

26.1. járási tisztifőorvos

26.2. helyettes járási tisztifőorvos

26.3. tisztiorvos

26.4. osztályvezető

26.5. közegészségügyi-járványügyi felügyelő

26.6. hatósági jogkört gyakorló ügyintéző

26.7. vezető védőnő

26.8. vezető ápoló

3. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése,szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1791 fő.[118]

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törzshivatala

ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok3
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok11
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
21
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok9
10.9. Koordinációs, Humánpolitikai és
Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési
Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
33
11.10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli Osztály
10.3. Számfejtési és Ellátás- folyósítási
Osztály
pénzügyi és számviteli feladatok49
12.11. Vagyongazdálkodási, Üzemeltetési
és Beszerzési Főosztály
11.1. Beruházási és Üzemeltetési
Osztály
11.2. Vagyongazdálkodási és
Beszerzési Osztály
gazdasági feladatok29
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok16
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
5
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
16.Mindösszesen184

3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[119]

[120]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Szolgáltatási és Ellenőrzési
Osztály
1.2. Hatósági Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok21
[121]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
8
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok30
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
29
6.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály I.
5.3. Erdőtervezési Osztály II.
5.4. Kecskeméti Erdőfelügyeleti és
Hatósági Osztály
5.5. Szegedi Erdőfelügyeleti és
Hatósági Osztály
5.6. Gyulai Erdőfelügyeleti és
Hatósági Osztály
5.7. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok32
7.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
15
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
29
9.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok21
[122]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Ellenőrzési Osztály
9.5. Pénzbeli Ellátási és Nyilvántartási Osztály I.
9.6. Pénzbeli Ellátási és Nyilvántartási Osztály II.
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
85
11.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály II.
10.1.3. Bajai Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
10.1.4. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Ellenőrzési Osztály
10.2.2. Nyilvántartási Osztály
10.2.3. Bajai Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
10.3. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
85
12.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok41
13.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
38
14.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
18
15.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
22
[123]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
73
17.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Kecskeméti Szakértői Osztály
16.2. Kiskunhalasi Szakértői Osztály
16.3. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
41
18.Mindösszesen588

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[124]

[125]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Bajai Járási Hivatal
3.1.1. Bajai Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
1.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
53
4.1.2. Bajai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
5.1.3. Bajai Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
6
6.1.4. Bajai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
9
7.1.5. Bajai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.5.2. Földmérési Osztály
1.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok30
8.1.6. Bajai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
17
9.1.7. Bajai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
12
10.Mindösszesen138
11.2. Bácsalmási Járási Hivatal
12.2.1. Bácsalmási Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
[126]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
13.2.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
14.2.3. Bácsalmási Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.3.1. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály
2.3.2. Földmérési és Földügyi
Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok16
15.2.4. Bácsalmási Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
16.Mindösszesen47
17.3. Jánoshalmai Járási Hivatal
18.3.1. Jánoshalmai Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
16
19.3.2. Jánoshalmai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
20.3.3. Jánoshalmai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
21.Mindösszesen26
22.4. Kalocsai Járási Hivatal
23.4.1. Kalocsai Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Kormányablak Osztály
4.1.3. Hatósági Osztály
4.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
43
24.4.2. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
4.2.1. Solti Kirendeltség
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
25.4.3. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
6
26.4.4. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
27.4.5. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
4.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok29
28.4.6. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
15
29.4.7. Kalocsai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
4.7.1. Kiskőrösi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
18
30.Mindösszesen132
[127]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
31.5. Kecskeméti Járási Hivatal
32.5.1. Kecskeméti Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály I.
5.1.2. Okmányirodai Osztály II.
5.1.3. Hatósági Osztály
5.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
93
33.5.2. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
5.2.1. Kerekegyházi Kirendeltség
5.2.2. Lajosmizsei Kirendeltség
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok26
34.5.3. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
5.3.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
5.3.2. Építésfelügyeleti Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
15
35.5.4. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
17
36.5.5. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Földhivatala
5.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.5.2. Földmérési Osztály
5.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok57
37.5.6. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
27
38.5.7. Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
21
39.Mindösszesen256
40.6. Kiskőrösi Járási Hivatal
41.6.1. Kiskőrösi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
45
42.6.2. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
6.2.1. Izsáki Kirendeltség
6.2.2. Keceli Kirendeltség
6.2.3. Soltvadkerti Kirendeltség
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
43.6.3. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.3.2. Földmérési Osztály
6.3.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok27
[128]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
44.6.4. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
45.Mindösszesen94
46.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
47.7.1. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
41
48.7.2. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
49.7.3. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
19
50.7.4. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
7.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
51.7.5. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
52.Mindösszesen92
53.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal
54.8.1. Kiskunhalasi Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
35
55.8.2. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
56.8.3. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
57.8.4. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
8.4.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok30
58.8.5. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
59.8.6. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
8.6.1. Kiskunfélegyházi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
18
60.Mindösszesen117
[129]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
61.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
62.9.1. Kiskunmajsai Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
63.9.2. Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
64.9.3. Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
65.Mindösszesen32
66.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
67.10.1. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
68.10.2. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
10.2.1. Szabadszállási Kirendeltség
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
69.10.3. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
10.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok13
70.10.4. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
71.Mindösszesen54
72.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
73.11.1. Tiszakécskei Járási Hivatal
törzshivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
21
74.11.2. Tiszakécskei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
75.11.3. Tiszakécskei Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
76.Mindösszesen31

5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[130]

4. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1434 fő.[131]

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal törzshivatala[132]

ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott
feladatok
1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott
feladatok
1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok4
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok2
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok14
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
10
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok6
10.9. Koordinációs és Szervezési Főosztály- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
23
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok16
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési és Gazdálkodási Osztály
11.2. Pénzforgalmi Osztály
11.3. Számfejtési Osztály
11.4. Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
103
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszertámogatási Osztály
12.2. Informatikai Üzemeltetési Osztály
informatikai feladatok29
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen211

3. A Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[133]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
[134]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
12
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt- és Fiatalkorú
Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői
Osztálya
3.2. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.3. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok28
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
35
8.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok26
9.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
10.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
22
11.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok12
[135]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
49
13.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály
10.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
72
14.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok38
15.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
32
16.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
12
17.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Elemzési,
Támogató és Igazgatási Osztály
14.5. Környezeti Analitikai
Laboratóriumi Osztály
14.6. Mikrobiológiai Laboratóriumi
Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
71
18.15. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
15.1. Mérésügyi Osztály
15.2. Műszaki Biztonsági Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
23
[136]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
19.16. Közlekedési Felügyelőség
16.1. Közúti Jármű Osztály
16.2. Útügyi Osztály
16.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
40
20.17. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
32
21.Mindösszesen531

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[137]

[138]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Bólyi Járási Hivatal
3.1.1. Bólyi Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14
4.1.2. Bólyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
5.Mindösszesen18
6.2. Komlói Járási Hivatal
7.2.1. Komlói Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
8.2.2. Komlói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
9.2.3. Komlói Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
11
10.2.4. Komlói Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
11.2.5. Komlói Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
18
12.2.6. Komlói Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
7
13.Mindösszesen88
[139]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
14.3. Mohácsi Járási Hivatal
15.3.1. Mohácsi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Kormányablak Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
32
16.3.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
17.3.3. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
5
18.3.4. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
19.3.5. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok18
20.3.6. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
21.3.7. Mohácsi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
8
22.Mindösszesen95
23.4. Pécsi Járási Hivatal
24.4.1. Pécsi Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Kormányablak Osztály
4.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
85
25.4.2. Pécsi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok19
26.4.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
4.3.1. Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály
4.3.2. Örökségvédelmi Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
21
27.4.4. Pécsi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
16
28.4.5. Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok40
29.4.6. Pécsi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
27
30.4.7. Pécsi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
20
31.Mindösszesen228
[140]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
32.5. Pécsváradi Járási Hivatal
33.5.1. Pécsváradi Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
13
34.5.2. Pécsváradi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
35.Mindösszesen16
36.6. Hegyháti Járási Hivatal
37.6.1. Hegyháti Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
38.6.2. Hegyháti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
39.Mindösszesen22
40.7. Sellyei Járási Hivatal
41.7.1. Sellyei Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
42.7.2. Sellyei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
43.7.3. Sellyei Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
44.Mindösszesen31
45.8. Siklósi Járási Hivatal
46.8.1. Siklósi Járási Hivatal törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Kormányablak Osztály
8.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
36
47.8.2. Siklósi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
48.8.3. Siklósi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
49.8.4. Siklósi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
50.8.5. Siklósi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
[141]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
51.8.6. Siklósi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
6
52.Mindösszesen87
53.9. Szentlőrinci Járási Hivatal
54.9.1. Szentlőrinci Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
15
55.9.2. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
56.9.3. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
57.Mindösszesen26
58.10. Szigetvári Járási Hivatal
59.10.1. Szigetvári Járási Hivatal
törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
60.10.2. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
61.10.3. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
4
62.10.4. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
63.10.5. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Földhivatala
10.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
64.10.6. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
65.10.7. Szigetvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
7
66.Mindösszesen81

5. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[142]

5. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1356 fő.[143]

2. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatala[144]

[145]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrbelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok7
7.6. Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
törvényességi felügyeleti feladatok9
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
9
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok9
10.9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Jogi és Perképviseleti Osztály
9.2. Iratkezelési Osztály
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
20
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok14
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Beszerzési és
Vagyongazdálkodási Osztály
11.2. Számviteli és Monitoring
Osztály
11.3. Pénzügyi Osztály
11.4. Műszaki Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
61
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok8
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen144

3. A Békés Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[146]

[147]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott
feladatok
13
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott
építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott
építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott,
a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok
5
[148]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok20
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
40
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
11
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Élelmiszer-higiéniai Kirendeltség
Békéscsaba-Gyula-Orosháza
6.6. Élelmiszer-higiéniai Kirendeltség Mezőkovácsháza
6.7. Élelmiszer-higiéniai Kirendeltség Szarvas
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
51
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok21
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Gyulai Pénzbeli Ellátási és
Ügyfélszolgálati Osztály
8.3. Nyilvántartási Osztály
8.4. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
58
[149]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.1.2. Gyulai Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.1.3. Igényelbírálási és Ügykezelési
Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
64
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok48
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
11.3. Tanácsadó Osztály
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
20
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
10
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Intézetvezetési Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
32
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
46
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
41
17.Mindösszesen480

4. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[150]

[151]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
2.1. Békési Járási Hivatal
3.1.1. Békési Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
4.1.2. Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
5.1.3. Békési Járási Hivatal Járási Földhivatala
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.3.2. Földügyi és Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
11
6.1.4. Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
11
7.Mindösszesen57
8.2. Békéscsabai Járási Hivatal
9.2.1. Békéscsabai Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Kormányablak Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
70
10.2.2. Békéscsabai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
17
11.2.3. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalnál meghatározott feladatok
9
12.2.4. Békéscsabai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
6
13.2.5. Békéscsabai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
26
14.2.6. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
2.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
2.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
38
15.2.7. Békéscsabai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
2.7.1. Szarvasi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
20
16.Mindösszesen186
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
17.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
18.3.1. Gyomaendrődi Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
19.3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
20.3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
9
21.3.4. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
10
22.3.5. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
7
23.Mindösszesen51
24.4. Gyulai Járási Hivatal
25.4.1. Gyulai Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
29
26.4.2. Gyulai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
27.4.3. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
5
28.4.4. Gyulai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
8
29.4.5. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
12
30.4.6. Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
11
31.4.7. Gyulai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
4.7.1. Szeghalmi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
15
32.Mindösszesen88
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
33.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
34.5.1. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
43
35.5.2. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
9
36.5.3. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
5.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
14
37.5.4. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
13
38.Mindösszesen79
39.6. Orosházi Járási Hivatal
40.6.1. Orosházi Járási Hivatal törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
48
41.6.2. Orosházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
42.6.3. Orosházi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
21
43.6.4. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
14
44.6.5. Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
11
45.6.6. Orosházi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
6.6.1. Mezőkovácsházai Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
15
46.Mindösszesen117
47.7. Sarkadi Járási Hivatal
48.7.1. Sarkadi Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
49.7.2. Sarkadi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
7
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
50.7.3. Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala
7.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
10
51.7.4. Sarkadi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
52.Mindösszesen45
53.8. Szarvasi Járási Hivatal
54.8.1. Szarvasi Járási Hivatal törzshivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
26
55.8.2. Szarvasi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
4
56.8.3. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
4
57.8.4. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
11
58.8.5. Szarvasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
59.Mindösszesen53
60.9. Szeghalmi Járási Hivatal
61.9.1. Szeghalmi Járási Hivatal törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
62.9.2. Szeghalmi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
63.9.3. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala
9.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
15
64.9.4. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
10
65.Mindösszesen56

5. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[152]

6. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2357 fő.[153]

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törzshivatala[154]

[155]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok4
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok5
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok14
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
21
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok9
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok29
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok21
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési Osztály
11.4. Eszköz- és Vagyongazdálkodási
Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
101
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszertámogatási Osztály
12.2. Informatikai Üzemeltetési
Osztály
informatikai feladatok20
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
8
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
16.Mindösszesen237

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[156]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok22
[157]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
14
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok46
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
25
8.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok25
9.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
14
10.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
40
11.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok18
[158]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Miskolci Ügyfélszolgálati Osztály
9.5. Ózdi Ügyfélszolgálati Osztály
9.6. Sátoraljaújhelyi Ügyfélszolgálati
Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
98
13.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály II.
10.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály III.
10.1.4. Ózdi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.1.5. Sátoraljaújhelyi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztály
10.2.5. Sátoraljaújhelyi Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
128
14.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok70
15.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
45
16.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
12
[159]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
17.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési és
Intézetvezetési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Laboratóriumi Decentrum
14.5. Sugáregészségügyi Decentrum
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
85
18.15. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
15.1. Mérésügyi Osztály
15.2. Műszaki Biztonsági Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
25
19.16. Közlekedési Felügyelőség
16.1. Közúti Jármű Főosztály
16.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
16.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
16.2. Útügyi Osztály
16.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
50
20.17. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
45
21.Mindösszesen762

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[160]

ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
2.1. Cigándi Járási Hivatal
3.1.1. Cigándi Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
17
4.1.2. Cigándi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
2
5.1.3. Cigándi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
6
6.Mindösszesen25
7.2. Edelényi Járási Hivatal
8.2.1. Edelényi Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
36
9.2.2. Edelényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
7
10.2.3. Edelényi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
7
11.2.4. Edelényi Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
30
12.2.5. Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
17
13.2.6. Edelényi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
22
14.Mindösszesen119
15.3. Encsi Járási Hivatal
16.3.1. Encsi Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
28
17.3.2. Encsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
18.3.3. Encsi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
6
19.3.4. Encsi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
21
20.3.5. Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
12
21.3.6. Encsi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
9
22.Mindösszesen79
23.4. Gönci Járási Hivatal
24.4.1. Gönci Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
22
25.4.2. Gönci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
2
26.4.3. Gönci Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
10
27.Mindösszesen34
28.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal
29.5.1. Kazincbarcikai Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
- működést támogató feladatok
78
30.5.2. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
31.5.3. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
22
32.Mindösszesen108
33.6. Mezőcsáti Járási Hivatal
34.6.1. Mezőcsáti Járási Hivatal törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
17
35.6.2. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
2
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
36.6.3. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
7
37.Mindösszesen26
38.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal
39.7.1. Mezőkövesdi Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
41
40.7.2. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
4
41.7.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
6
42.7.4. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
7.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
17
43.7.5. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
11
44.7.6. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
16
45.Mindösszesen95
46.8. Miskolci Járási Hivatal
47.8.1. Miskolci Járási Hivatal törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Kormányablak Osztály
8.1.3. Hatósági Osztály I.
8.1.4. Hatósági Osztály II.
8.1.5. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
- működést támogató feladatok
202
48.8.2. Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
31
49.8.3. Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
20
50.8.4. Miskolci Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
13
51.8.5. Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.5.2. Földmérési Osztály
8.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
65
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
52.8.6. Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
8.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
8.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
58
53.8.7. Miskolci Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
25
54.Mindösszesen414
55.9. Ózdi Járási Hivatal
56.9.1. Ózdi Járási Hivatal törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
- működést támogató feladatok
57
57.9.2. Ózdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
9
58.9.3. Ózdi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
7
59.9.4. Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatala
9.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
20
60.9.5. Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
18
61.Mindösszesen111
62.10. Putnoki Járási Hivatal
63.10.1. Putnoki Járási Hivatal törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
21
64.10.2. Putnoki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
65.10.3. Putnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
66.Mindösszesen33
67.11. Sárospataki Járási Hivatal
68.11.1. Sárospataki Járási Hivatal törzshivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
20
69.11.2. Sárospataki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
70.11.3. Sárospataki Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
6
71.11.4. Sárospataki Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
10
72.11.5. Sárospataki Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
73.Mindösszesen48
74.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
75.12.1. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
törzshivatala
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
22
76.12.2. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
77.12.3. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
12.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
12.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
22
78.12.4. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
79.Mindösszesen56
80.13. Szerencsi Járási Hivatal
81.13.1. Szerencsi Járási Hivatal törzshivatala
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
39
82.13.2. Szerencsi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
4
83.13.3. Szerencsi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
13.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
21
84.13.4. Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
15
85.13.5. Szerencsi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
20
86.Mindösszesen99
[161]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
87.14. Szikszói Járási Hivatal
88.14.1. Szikszói Járási Hivatal törzshivatala
14.1.1. Okmányirodai Osztály
14.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
19
89.14.2. Szikszói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
90.14.3. Szikszói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
91.Mindösszesen30
92.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
93.15.1. Tiszaújvárosi Járási Hivatal törzshivatala
15.1.1. Okmányirodai Osztály
15.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
29
94.15.2. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
3
95.15.3. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
15.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál
meghatározott feladatok
17
96.15.4. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
97.Mindösszesen57
98.16. Tokaji Járási Hivatal
99.16.1. Tokaji Járási Hivatal törzshivatala
16.1.1. Kormányablak Osztály
16.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
15
100.16.2. Tokaji Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
2
101.16.3. Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
7
102.Mindösszesen24

5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[162]

7. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 4403 fő.[163]

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala törzshivatala[164]

[165]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Főosztálybelső ellenőrzési feladatok5
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok11
7.6. Főigazgatói Titkárságkabineti feladatok8
8.7. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok14
9.8. Kontrolling Önálló Osztálykabineti feladatok4
10.9. Hatósági Főosztály
9.1. Hatósági Osztály
9.2. Okmányügyi és Igazgatási Osztály
- általános hatósági feladatok
- fővárosi hatósági feladatok
29
11.10. Oktatási Főosztály
10.1. Közoktatás-értékelési Osztály
10.2. Hatósági Osztály
oktatással kapcsolatos feladatok18
12.11. Fővárosi Kerületi Hivatalok
Koordinációs Főosztálya
11.1. Ügyfélszolgálati Osztály
11.2. Koordinációs Osztály
- koordinációs feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
41
13.12. Szervezési Főosztály
12.1. Ügyviteli Osztály
12.2. Szervezési és Képzésszervezési
Osztály
koordinációs feladatok23
14.13. Pénzügyi Főosztály
13.1. Pénzügyi Kontrolling Osztály
13.2. Pénzforgalmi Osztály
13.3. Költségvetési Osztály
13.4. Bevételi és Elszámolási Osztály
13.5. Számviteli Osztály
13.6. Eszköz Nyilvántartási Osztály
13.7. Bérgazdálkodási Osztály
13.8. Kerületi Pénzügyi Irányítási és
Felügyeleti Osztály
pénzügyi és számviteli feladatok140
15.14. Informatikai Főosztály
14.1. Beszerzési és Eszközgazdálkodási
Osztály
14.2. Folyamatszervezési és
Támogatási Osztály
14.3. Hálózatüzemeltetési Informatikai
Osztály
14.4. Szerverüzemeltetési Informatikai
Osztály
14.5. Felhasználói Eszközüzemeltetési
Osztály
informatikai feladatok91
[166]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Humánpolitikai Főosztály
15.1. Humánpolitikai Osztály I.
15.2. Humánpolitikai Osztály II.
15.3. Humánpolitikai Osztály III.
humánpolitikai feladatok51
17.16. Jogi és Perképviseleti Főosztály
16.1. Jogi Felülvizsgálati Osztály
16.2. Perképviseleti Osztály I.
16.3. Perképviseleti Osztály II.
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
35
18.17. Gazdasági és Üzemeltetési
Főosztály
17.1. Gazdasági Ellátó Osztály
17.2. Vagyongazdálkodási Osztály
17.3. Üzemeltetési Osztály I.
17.4. Üzemeltetési Osztály II.
17.5. Üzemeltetési Osztály III.
gazdasági feladatok111
19.18. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok3
20.Mindösszesen587

3. Budapest Főváros Kormányhivatala szakigazgatási szervei[167]

[168]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok32
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
40
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi, Építésfelügyeleti és
Műemlékvédelmi Főosztály
2.2.1. Építésügyi és Építésfelügyeleti
Osztály
2.2.2. Műemlékvédelmi Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.2.3. Országos Régészeti Hatósági
Osztály
az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a régészeti örökség védelmével
kapcsolatos feladatok
[169]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
7.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
3.5. Bűnmegelőzési és Jóvátételi
Osztály
3.6. Koordinációs Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok87
8.4. Földhivatal
4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
4.3. Szervezési és Igazgatási Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok37
9.5. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
5.1. Szakigazgatási Koordinációs és
Ügyfélszolgálati Főosztály
5.1.1. Szakigazgatási Koordinációs
Osztály
5.1.2. Ügyfélszolgálati Osztály
5.1.3. Dél-budai Ügyfélszolgálati és
Kistérségi Koordinációs Osztály
5.2. Pénzbeli Ellátási Főosztály
5.2.1. Pénzbeli Ellátási Osztály I.
5.2.2. Pénzbeli Ellátási Osztály II.
5.2.3. Pénzbeli Ellátási Osztály III.
5.3. Ellenőrzési Főosztály
5.3.1. Általános Ellenőrzési Osztály
5.3.2. Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály
5.3.3. Munkáltatói Ellenőrzési Osztály
5.4. Nyilvántartási Főosztály
5.4.1. Jogviszony-nyilvántartási
Osztály
5.4.2. TAJ Nyilvántartási Osztály
5.4.3. Adatvédelmi és Nyilvántartási
Adatszolgáltatási Osztály
5.5. Szakellátási Főosztály
5.5.1. Kintlévőségeket Kezelő Osztály
5.5.2. Ellátási Gazdálkodási Osztály
5.5.3. Közgyógyellátási Osztály
5.6. Ceglédi Területi Főosztály
5.6.1. Általános Ügyviteli Osztály
5.6.2. Ellátási és Ellenőrzési Osztály
5.7. Váci Területi Főosztály
5.7.1. Általános Ügyviteli Osztály
5.7.2. Ellátási és Ellenőrzési Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
408
[170]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.6. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
6.1. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási és Megtérítési Főosztálya
6.1.1. Megtérítési Osztály
6.1.2. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
6.2. Igazgatási és Szervezési Főosztály
6.2.1. Igazgatási és Központi
Ügykezelési Osztály
6.2.2. Méltányossági Ellátások
Osztálya
6.3. Nyugellátási I. Főosztály
6.3.1. I. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.3.2. II. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.3.3. III. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.3.4. IV. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.3.5. Adategyeztetési és Ügykezelési
Osztály
6.4. Nyugellátási II. Főosztály
6.4.1. V. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.4.2. VI. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.4.3. VII. Nyugdíjigény-elbírálási
Osztály
6.4.4. Nyugdíj Adategyeztetési
Osztály
6.4.5. Nyugdíj Ügykezelési Osztály
6.5. Nyilvántartási Főosztály
6.5.1. Nyilvántartási I. Osztály
6.5.2. Nyilvántartási II. Osztály
6.5.3. Nyilvántartási III. Osztály
6.5.4. Nyilvántartási IV. Osztály
6.5.5. Felszámolási Eljárások Osztálya
6.5.6. Nyilvántartási Ügykezelési és
Dokumentációs Osztály
6.6. Nyugdíjellenőrzési Főosztály
6.6.1. Területi Nyugdíjellenőrzési I.
Osztály
6.6.2. Területi Nyugdíjellenőrzési II.
Osztály
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
451
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.7. Munkaügyi Központ
7.1. Szervezési és Hatósági Főosztály
7.1.1. Szervezési Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.2. Foglalkoztatási Programok
Főosztály
7.2.1. EU Programok Osztály
7.2.2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
7.3. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
7.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok66
12.8. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
8.1. Munkavédelmi Felügyelőség
8.1.1. Igazgatási és Behajtási Osztály
8.1.2. Ágazatfelügyeleti Osztály
8.1.3. Területfelügyeleti Osztály
8.2. Munkaügyi Felügyelőség
8.2.1. Igazgatási, Jogi és Behajtási
Osztály
8.2.2. I. Ellenőrzési Osztály
8.2.3. II. Ellenőrzési Osztály
8.2.4. Hatósági Osztály
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
89
13.9. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
9.1. Fogyasztó-kapcsolati Osztály
9.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
41
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
14.10. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
10.1. Hatósági Főosztály
10.1.1. Hatósági Osztály I.
10.1.2. Hatósági Osztály II.
10.2. Hivatalvezetési és Szervezési
Főosztály
10.2.1. Tisztifőorvosi Titkárság, Iktató
és Irattár
10.2.2. Működést Támogató Osztály
10.3. Egészségügyi Elemzési és
Statisztikai Főosztály
10.3.1. Egészségügyi Igazgatási
Osztály
10.3.2. Ápolási Szakfelügyeleti Osztály
10.3.3. Védőnői Szakfelügyeleti
Osztály
10.4. Közegészségügyi Főosztály
10.4.1. Élelmezés- és Táplálkozás-
egészségügyi Osztály
10.4.2. Környezet-, Település,
Gyermek- és Ifjúságegészségügyi
Osztály
10.4.3. Kémiai Biztonsági Osztály
10.5. Epidemiológiai Főosztály
10.5.1. DDD Osztály
10.5.2. Járványügyi Osztály
10.5.3. Kórházhigiénés Osztály
10.5.4. Nemzetközi Oltóhelyi Osztály
10.5.5. Nemzetközi Repülőtéri és
Hajózási Kirendeltség
10.6. Sugáregészségügyi Decentrum
10.6.1. Sugáregészségügyi Osztály
10.6.2. Sugáregészségügyi
Laboratórium
10.7. Egészségfejlesztési Főosztály
10.7.1. Egészségnevelési és Szűrési
Koordinációs Osztály
10.7.2. Nemfertőző Betegségek
Epidemiológiai Osztálya
10.8. Közegészségügyi Laboratóriumi
Decentrum
10.8.1. Közegészségügyi Kémiai
Laboratóriumi Osztály
10.8.2. Közegészségügyi Biológiai
Laboratóriumi Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
176
[171]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
15.11. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
11.1. Műszaki Biztonsági Osztály
11.2. Mechanikai Hitelesítések
Osztálya
11.3. Közüzemi Fogyasztásmérő
Hitelesítések Osztálya
11.4. Folyadékmechanikai
Hitelesítések Osztálya
11.5. Villamosenergia-ipari Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
63
16.12. Közlekedési Felügyelőség
12.1. Közúti Jármű Főosztály
12.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
12.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
12.2. Útügyi Osztály
12.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
138
17.13. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
13.1. Szakértői Főosztály
13.1.1. Szakértői Osztály I.
13.1.2. Szakértői Osztály II.
13.2. Ellátási Főosztály
13.2.1. Alapellátási Osztály
13.2.2. Soros ellátási Osztály
13.3. Foglalkozási Rehabilitációs
Főosztály
13.3.1. Foglalkozási Rehabilitációs
Osztály I.
13.3.2. Foglalkozási Rehabilitációs
Osztály II.
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
115
18.Mindösszesen1743

4. Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai és a kerületi hivatalok kerületi szakigazgatási szervei[172]

[173]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
3.1.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
31
4.1.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
[174]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
5.1.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala I. Kerületi
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
1.3.1. Építésügyi Osztály
1.3.2. Építésfelügyeleti Osztály
1.3.3. Örökségvédelmi Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
24
6.Mindösszesen59
7.2. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
8.2.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
37
9.2.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok13
10.2.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala II. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
37
11.Mindösszesen87
12.3. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
13.3.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
3.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
63
14.3.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
15.3.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
19
16.Mindösszesen97
17.4. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala
18.4.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala IV. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
64
19.4.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala IV. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
20.4.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala IV. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
25
21.Mindösszesen104
22.5. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
23.5.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Közlekedéshatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
33
24.5.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
25.5.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
33
26.5.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
5.4.1. Építésügyi Osztály
5.4.2. Építésfelügyeleti Osztály
5.4.3. Örökségvédelmi Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
32
27.Mindösszesen108
28.6. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala
29.6.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
38
30.6.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
31.6.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
36
32.Mindösszesen77
33.7. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
34.7.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala VII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
42
35.7.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala VII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
36.Mindösszesen53
[175]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
20.4.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala IV. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
25
21.Mindösszesen104
22.5. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
23.5.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Közlekedéshatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
33
24.5.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
25.5.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
33
26.5.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
5.4.1. Építésügyi Osztály
5.4.2. Építésfelügyeleti Osztály
5.4.3. Örökségvédelmi Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
32
27.Mindösszesen108
28.6. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala
29.6.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
38
30.6.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
31.6.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala VI. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
36
32.Mindösszesen81
33.7. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
34.7.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala VII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
42
35.7.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala VII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
36.Mindösszesen53
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
37.8. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala
38.8.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
49
39.8.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok16
40.8.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
18
41.Mindösszesen83
42.9. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala
43.9.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala IX. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
36
44.9.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala IX. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok13
45.9.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala IX. Kerületi I.
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
21
46.9.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala IX. Kerületi II.
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
47.Mindösszesen76
48.10. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala
49.10.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala X. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
10.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
46
50.10.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala X. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
51.10.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala X. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
30
52.Mindösszesen88
[176]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
53.11. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
54.11.1. Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatalának törzshivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Kormányablak Osztály
11.1.3. Hatósági Osztály
11.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
65
55.11.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
56.11.3. Budapesti 1. Számú
Földhivatal
11.3.1. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály I.
11.3.2. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály II.
11.3.3. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály III.
11.3.4. Földmérési és Földügyi
Osztály
11.3.5. Ügyfélszolgálati Osztály
11.3.6. Ügyirat-kezelési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok184
57.11.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
36
58.Mindösszesen297
59.12. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
60.12.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.3. Kormányablak Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
44
61.12.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
62.Mindösszesen52
63.13. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala
64.13.1. Budapest Főváros Kormányhivatala
XIII. Kerületi Hivatalának törzshivatala
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Kormányablak Osztály
13.1.3. Hatósági Osztály
13.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
57
65.13.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
[177]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
66.13.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIII. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
67.Mindösszesen79
68.14. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
69.14.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
14.1.1. Okmányirodai Osztály
14.1.2. Hatósági Osztály
14.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
61
70.14.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok18
71.14.3. Budapesti 2. Számú
Földhivatal
14.3.1. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály I.
14.3.2. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály II.
14.3.3. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály III.
14.3.4. Földmérési és Földügyi
Osztály
14.3.5. Ügyfélszolgálati és Ügyirat-
kezelési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok132
72.14.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
27
73.Mindösszesen238
74.15. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala
75.15.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XV. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
15.1.1. Okmányirodai Osztály
15.1.2. Hatósági Osztály
15.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
47
76.15.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XV. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
77.Mindösszesen61
78.16. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala
79.16.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVI. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
16.1.1. Okmányirodai Osztály
16.1.2. Hatósági Osztály
16.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
47
[178]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
80.16.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVI. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
81.16.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVI. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
19
82.Mindösszesen78
83.17. Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala
84.17.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
17.1.1. Okmányirodai Osztály
17.1.2. Hatósági Osztály
17.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
56
85.17.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok13
86.Mindösszesen69
87.18. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
88.18.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
18.1.1. Okmányirodai Osztály
18.1.2. Hatósági Osztály
18.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
51
89.18.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok16
90.18.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
91.Mindösszesen80
92.19. Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala
93.19.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIX. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
19.1.1. Okmányirodai Osztály
19.1.2. Hatósági Osztály
19.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
44
94.19.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XIX. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
95.Mindösszesen54
[179]
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
96.20. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala
97.20.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XX. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
20.1.1. Okmányirodai Osztály
20.1.2. Hatósági Osztály
20.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
42
98.20.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XX. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
99.20.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala XX. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
100.20.4. Budapest Főváros
Kormányhivatala XX. Kerületi
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
33
101.Mindösszesen95
102.21. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala
103.21.1. Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatalának törzshivatala
21.1.1. Kormányablak Osztály
21.1.2. Hatósági Osztály
21.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
42
104.21.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXI. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
105.21.3. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXI. Kerületi
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
106.Mindösszesen64
107.22. Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala
108.22.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
22.1.1. Okmányirodai Osztály
22.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
35
109.22.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
110.Mindösszesen43
111.23. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala
112.23.1. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXIII. Kerületi
Hivatalának törzshivatala
23.1.1. Okmányirodai Osztály
23.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
ABC
1.kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv
megjelölése
a kerületi hivatal/kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
113.23.2. Budapest Főváros
Kormányhivatala XXIII. Kerületi
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
114.Mindösszesen27

5. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése[180]

8. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1440 fő.[181]

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal törzshivatala[182]

[183]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok2
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok8
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok7
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Integrált Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
22
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok10
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok65
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok15
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési és Kontrolling
Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Bér- és Létszámgazdálkodási
Osztály
11.4. Bevételbeszedési és Behajtási
Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
68
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszerfejlesztési Osztály
12.2. Rendszerüzemeltetési Osztály
informatikai feladatok30
14.13. Ellátási és Vagyongazdálkodási
Osztály
gazdasági feladatok28
15.14. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
4
16.15. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
17.Mindösszesen263

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[184]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
[185]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
11
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok23
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.2. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.3. Növényvédelmi Osztály
4.4. Növény-egészségügyi
Határállomás és Növényi Termék
Ellenőrzési Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
38
8.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
13
9.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
36
10.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földügyi és Földmérési Osztály
7.3. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok18
[186]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Szentesi Ügyfélszolgálati Irodai
Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
54
12.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály
9.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály I.
9.1.3. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály II.
9.1.4. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Ellenőrzési Osztály
9.2.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
71
13.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok42
14.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
13
15.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
11
16.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Igazgatási és Hatósági Osztály
13.5. Sugáregészségügyi Decentrum
13.6. Laboratóriumi Decentrum
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
64
[187]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
17.14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
14.1. Mérésügyi Osztály
14.2. Műszaki Biztonsági Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
24
18.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű és Útügyi Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Osztály
15.1.2. Útügyi Osztály
15.2. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
43
19.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
36
20.Mindösszesen511

4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[188]

[189]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Csongrádi Járási Hivatal
3.1.1. Csongrádi Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
18
4.1.2. Csongrádi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
5.1.3. Csongrádi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
4
6.1.4. Csongrádi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok11
7.1.5. Csongrádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
8.Mindösszesen42
9.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
10.2.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
39
11.2.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
12.2.3. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
[190]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
13.2.4. Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
14.2.5. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
15.2.6. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
10
16.2.7. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
15
17.Mindösszesen100
18.3. Kisteleki Járási Hivatal
19.3.1. Kisteleki Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
12
20.3.2. Kisteleki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
21.3.3. Kisteleki Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7,5
22.3.4. Kisteleki Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
23.Mindösszesen29,5
24.4. Makói Járási Hivatal
25.4.1. Makói Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
26
26.4.2. Makói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
27.4.3. Makói Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6,5
28.4.4. Makói Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok15
29.4.5. Makói Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
30.Mindösszesen68,5
31.5. Mórahalmi Járási Hivatal
32.5.1. Mórahalmi Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
33.5.2. Mórahalmi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
[191]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
34.5.3. Mórahalmi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok10
35.5.4. Mórahalmi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
36.Mindösszesen38
37.6. Szegedi Járási Hivatal
38.6.1. Szegedi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály I.
6.1.2. Okmányirodai Osztály II.
6.1.3. Kormányablak Osztály
6.1.4. Hatósági Osztály
6.1.5. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
124
39.6.2. Szegedi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
6.2.1. Gyámügyi Osztály
6.2.2. Pénzbeli Ellátási Osztály
6.2.3. Gyermekvédelmi Osztály
6.2.4. Kríziskezelő és Prevenciós
Osztály
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok31
40.6.3. Szegedi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
6.3.1. Építésügyi és Építésfelügyeleti
Osztály
6.3.2. Örökségvédelmi Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
14
41.6.4. Szegedi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
19
42.6.5. Szegedi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési Osztály
6.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok62
43.6.6. Szegedi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
6.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
36
44.6.7. Szegedi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
22
45.Mindösszesen308
46.7. Szentesi Járási Hivatal
47.7.1. Szentesi Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
[192]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
48.7.2. Szentesi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
49.7.3. Szentesi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
14
50.7.4. Szentesi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
51.7.5. Szentesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
52.7.6. Szentesi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
10
53.Mindösszesen80

5. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[193]

9. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1329 fő.[194]

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal törzshivatala[195]

[196]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok2
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok6
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok9
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
10
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok7
10.9. Koordinációs, Humánpolitikai és
Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési
Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
22
11.10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.2. Gazdálkodási és Üzemeltetési
Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
54
12.11. Informatikai Főosztály
11.1. Rendszertámogatási Osztály
11.2. Informatikai Üzemeltetési
Osztály
informatikai feladatok21
13.12. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
7
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen142

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[197]

[198]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
[199]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
13
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok28
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
40
8.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
9.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
29
10.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok27
11.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
49
[200]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
9.1.3. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
70
13.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok39
14.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
33
15.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
13
16.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
13.6. Laboratóriumi Decentrum
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
29
17.14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
14.1. Mérésügyi Osztály
14.2. Műszaki Biztonsági Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
26
18.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
42
[201]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
19.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
20
20.Mindösszesen484

4. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[202]

[203]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Bicskei Járási Hivatal
3.1.1. Bicskei Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
26
4.1.2. Bicskei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
5.1.3. Bicskei Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
2
6.1.4. Bicskei Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok15
7.1.5. Bicskei Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
8.Mindösszesen58
9.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
10.2.1. Dunaújvárosi Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.3. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
82
11.2.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
12.2.3. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok10
13.2.4. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
5
14.2.5. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.5.2. Földmérési Osztály
2.5.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok26
15.2.6. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
14
16.2.7. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
2.7.1. Sárbogárdi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
19
17.Mindösszesen168
[204]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
18.3. Enyingi Járási Hivatal
19.3.1. Enyingi Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14
20.3.2. Enyingi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
21.3.3. Enyingi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
22.Mindösszesen24
23.4. Gárdonyi Járási Hivatal
24.4.1. Gárdonyi Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
25.4.2. Gárdonyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
26.4.3. Gárdonyi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
27.Mindösszesen34
28.5. Martonvásári Járási Hivatal
29.5.1. Martonvásári Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Kormányablak Osztály
5.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
24
30.5.2. Martonvásári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5,5
31.5.3. Martonvásári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5,5
32.Mindösszesen35
33.6. Móri Járási Hivatal
34.6.1. Móri Járási Hivatal törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
35.6.2. Móri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
36.6.3. Móri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
3
37.6.4. Móri Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok13
38.6.5. Móri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
[205]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
39.6.6. Móri Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
6.6.1. Bicskei Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
14
40.Mindösszesen66
41.7. Polgárdi Járási Hivatal
42.7.1. Polgárdi Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
43.7.2. Polgárdi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
44.7.3. Polgárdi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
2
45.Mindösszesen24
46.8. Sárbogárdi Járási Hivatal
47.8.1. Sárbogárdi Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
48.8.2. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
49.8.3. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
3
50.8.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
8.4.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
51.8.5. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
52.Mindösszesen57
53.9. Székesfehérvári Járási Hivatal
54.9.1. Székesfehérvári Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály I.
9.1.2. Okmányirodai Osztály II.
9.1.3. Kormányablak Osztály
9.1.4. Hatósági Osztály
9.1.5. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
100
55.9.2. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok20
56.9.3. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
19
57.9.4. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
3
58.9.5. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Földhivatala
9.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.5.2. Földmérési Osztály
9.5.3. Földügyi Osztály
9.5.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok53
[206]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
59.9.6. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
9.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
21
60.9.7. Székesfehérvári Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
21
61.Mindösszesen237

5. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[207]

10. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1386 fő.[208]

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törzshivatala[209]

[210]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok4
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok10
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok12
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
7.3. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
27
9.8. Oktatási Főosztály
8.1. Hatósági és Ellenőrzési Osztály
8.2. Köznevelési és Tervezési Osztály
oktatással kapcsolatos feladatok11
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok15
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok15
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési és Műszaki Osztály
11.4. Beszerzési és
Vagyongazdálkodási Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
78
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok10
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen:186

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[211]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
1.3. Hivatásos Gondnoki Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok24
[212]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
14
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
2.2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
2.2.2. Építésfelügyeleti Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok27
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
29
8.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
13
9.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Mikrobiológiai Laboratórium
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
31
10.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok15
11.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
60
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály II.
9.1.3. Soproni Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Soproni Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
9.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
79
13.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok33
14.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
22
15.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
16
16.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
13.6. Laboratóriumi Decentrum
13.7. Sugáregészségügyi Decentrum
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
69
17.14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
14.1. Győri Mérésügyi Osztály
14.2. Győri Műszaki Biztonsági Osztály
14.3. Szombathelyi Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Osztály
14.4. Nagykanizsai Mérésügyi Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
28
[213]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
18.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
50
19.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
20
20.Mindösszesen530

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[214]

[215]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Csornai Járási Hivatal
3.1.1. Csornai Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
4.1.2. Csornai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
5.1.3. Csornai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartási és
Földügyi Osztály
1.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok15
6.1.4. Csornai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
7.1.5. Csornai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
8.1.6. Csornai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
8
9.Mindösszesen71
10.2. Győri Járási Hivatal
11.2.1. Győri Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.3. Hatósági Osztály
2.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
102
12.2.2. Győri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok27
[216]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
13.2.3. Győri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
14.2.4. Győri Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és
Földügyi Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
2.4.3. Téti Kirendeltség
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok48
15.2.5. Győri Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
19
16.2.6. Győri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
2.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
23
17.2.7. Győri Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
26
18.Mindösszesen257
19.3. Kapuvári Járási Hivatal
20.3.1. Kapuvári Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
21.3.2. Kapuvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
22.3.3. Kapuvári Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.3.1. Ingatlan-nyilvántartási és
Földügyi Osztály
3.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok10
23.3.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
24.Mindösszesen45
25.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
26.4.1. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
44
27.4.2. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok13
[217]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
28.4.3. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
29.4.4. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és
Földügyi Osztály
4.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok26
30.4.5. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok7
31.4.6. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
32.4.7. Mosonmagyaróvári Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
10
33.Mindösszesen116
34.5. Pannonhalmi Járási Hivatal
35.5.1. Pannonhalmi Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Kormányablak Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
19
36.5.2. Pannonhalmi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
37.Mindösszesen22
38.6. Soproni Járási Hivatal
39.6.1. Soproni Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
61
40.6.2. Soproni Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok17
41.6.3. Soproni Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
42.6.4. Soproni Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és
Földügyi Osztály
6.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok30
43.6.5. Soproni Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok6
44.6.6. Soproni Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
[218]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
45.6.7. Soproni Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
14
46.Mindösszesen142
47.7. Téti Járási Hivatal
48.7.1. Téti Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14
49.7.2. Téti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
50.Mindösszesen17

5. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[219]

11. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1745 fő.[220]

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törzshivatala[221]

[222]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok4
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok4
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok12
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
11
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok9
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok26
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok19
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Bérgazdálkodási Osztály
11.2. Üzemeltetési Osztály
11.3. Beszerzési és
Vagyongazdálkodási Osztály
11.4. Pénzügyi Számviteli Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
95
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok19
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
2
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
16.Mindösszesen:205

3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[223]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok21
[224]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
16
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
2.2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
2.2.2. Építésfelügyeleti Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok33
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
33
8.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok30
9.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
11
10.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
28
11.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok19
[225]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
63
13.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
10.1.3. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
90
14.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok44
15.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
42
16.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
14
17.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Intézetvezetési, Egészségügyi
Statisztikai és Elemzési Osztály
14.5. Sugáregészségügyi Decentrum
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
35
18.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
51
[226]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
19.16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság
16.1. Mérésügyi Osztály
16.2. Műszaki Biztonsági Osztály
a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál
meghatározott feladatok
27
20.17. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
36
21.Mindösszesen591

4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[227]

[228]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
3.1.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Kormányablak Osztály
1.1.3. Hatósági Osztály
1.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
22
4.1.2. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
5.1.3. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
16
6.1.4. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
7.Mindösszesen53
8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
9.2.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
44
10.2.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
11.2.3. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
8
12.2.4. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
2.4.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
13.2.5. Berettyóújfalui Járási Hivatal
I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
[229]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
14.2.6. Berettyóújfalui Járási Hivatal
II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
4
15.2.7. Berettyóújfalui Járási Hivatal
III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
3
16.2.8. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
7
17.Mindösszesen107
18.3. Debreceni Járási Hivatal
19.3.1. Debreceni Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Kormányablak Osztály
3.1.3. Hatósági Osztály
3.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
131
20.3.2. Debreceni Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok30
21.3.3. Debreceni Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
17
22.3.4. Debreceni Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
3.4.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok84
23.3.5. Debreceni Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
6
24.3.6. Debreceni Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
33
25.3.7. Debreceni Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
23
26.Mindösszesen324
27.4. Derecskei Járási Hivatal
28.4.1. Derecskei Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
35
29.4.2. Derecskei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
30.4.3. Derecskei Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
16
31.4.4. Derecskei Járási Hivatal I. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási munkaügyi kirendeltségnél meghatározott
feladatok
5
32.4.5. Derecskei Járási Hivatal II. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási munkaügyi kirendeltségnél meghatározott
feladatok
4
33.Mindösszesen71
[230]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
34.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
35.5.1. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
30
36.5.2. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
37.5.3. Hajdúböszörményi Járási
Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
19
38.5.4. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
5.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.4.2. Földmérési Osztály
5.4.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok25
39.5.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok2
40.5.6. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
41.5.7. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
8
42.Mindösszesen99
43.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
44.6.1. Hajdúhadházi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
19
45.6.2. Hajdúhadházi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
46.6.3. Hajdúhadházi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
47.Mindösszesen32
48.7. Hajdúnánási Járási Hivatal
49.7.1. Hajdúnánási Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
24
50.7.2. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
51.7.3. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
13
[231]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
52.7.4. Hajdúnánási Járási Hivatal
I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
53.7.5. Hajdúnánási Járási Hivatal
II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
3
54.Mindösszesen52
55.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
56.8.1. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
34
57.8.2. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
58.8.3. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Földhivatala
8.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.3.2. Földmérési Osztály
8.3.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
59.8.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok2
60.8.5. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
61.8.6. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
62.Mindösszesen:82
63.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
64.9.1. Nyíradonyi Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Kormányablak Osztály
9.1.3.Hatósági Osztály
9.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
37
65.9.2. Nyíradonyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
66.9.3. Nyíradonyi Járási Hivatal I. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási munkaügyi kirendeltségnél meghatározott
feladatok
4
67.9.4. Nyíradonyi Járási Hivatal II. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási munkaügyi kirendeltségnél meghatározott
feladatok
5
68.Mindösszesen:56
69.10. Püspökladányi Járási Hivatal
70.10.1. Püspökladányi Járási Hivatal
törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
10.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
32
[232]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
71.10.2. Püspökladányi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
72.10.3. Püspökladányi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
10.3.1. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály
10.3.2. Földmérési Osztály
10.3.3. Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok13
73.10.4. Püspökladányi Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
8
74.10.5. Püspökladányi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
12
75.Mindösszesen:73

5. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[233]

12. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1147 fő.[234]

2. A Heves Megyei Kormányhivatal törzshivatala[235]

ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok5
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok6
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok8
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok6
10.9. Koordinációs, Humánpolitikai és
Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Humánpolitikai és Szervezési
Osztály
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
23
11.10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli és Költségvetési
Osztály
10.3. Vagyongazdálkodási és
Beszerzési Osztály
10.4. Műszaki Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
67
12.11. Informatikai Főosztály- informatikai feladatok17
13.12. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
3
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
15.Mindösszesen:157

3. A Heves Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[236]

[237]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Felügyeleti és Hatósági Osztály
1.2. Nyilvántartási és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok26
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
7
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
felügyelői Osztálya
3.3. Áldozatsegítő és Jogi
Segítségnyújtó Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok20
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
19
6.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Mátra-Nyugat-Bükk Erdőtervezési
Osztály
5.3. Börzsöny-Cserhát Erdőtervezési
Osztály
5.4. Mátra-Nyugat-Bükk
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.5. Börzsöny-Cserhát Erdőfelügyeleti
és Hatósági Osztály
5.6. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok33
7.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
13
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszer-biztonsági és Minőség-
ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
15
9.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési és Földügyi Osztály
8.3. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok18
[238]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Ügyfélszolgálati Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
47
11.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály II.
10.1.3. Gyöngyösi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
67
12.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok35
13.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
26
14.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
12
15.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
23
[239]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
35
17.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
24
18.Mindösszesen420

4. A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[240]

[241]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
3.1.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
13
4.1.2. Bélapátfalvai Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
5.Mindösszesen17
6.2. Egri Járási Hivatal
7.2.1. Egri Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
63
8.2.2. Egri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok16
9.2.3. Egri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
9
10.2.4. Egri Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési és Földügyi
Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok29
11.2.5. Egri Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
11
[242]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
12.2.6. Egri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
24
13.2.7. Egri Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
14.Mindösszesen165
15.3. Füzesabonyi Járási Hivatal
16.3.1. Füzesabonyi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
17.3.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
18.3.3. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
19.3.4. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok12
20.3.5. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
21.3.6. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
22.Mindösszesen70
23.4. Gyöngyösi Járási Hivatal
24.4.1. Gyöngyösi Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
50
25.4.2. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
26.4.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
27.4.4. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.4.2. Földmérési és Földügyi
Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok21
28.4.5. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok9
29.4.6. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
19
30.Mindösszesen120
[243]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
31.5. Hatvani Járási Hivatal
32.5.1. Hatvani Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
48
33.5.2. Hatvani Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
34.5.3. Hatvani Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok14
35.5.4. Hatvani Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
36.5.5. Hatvani Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
17
37.Mindösszesen100
38.6. Hevesi Járási Hivatal
39.6.1. Hevesi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
28
40.6.2. Hevesi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
41.6.3. Hevesi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
14
42.6.4. Hevesi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok12
43.6.5. Hevesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
14
44.Mindösszesen69
45.7. Pétervásárai Járási Hivatal
46.7.1. Pétervásárai Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
47.7.2. Pétervásárai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
48.7.3. Pétervásárai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
49.Mindösszesen29

5. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[244]

13. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1338 fő.[245]

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törzshivatala[246]

[247]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok5
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok5
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály
6.1. Törvényességi Felügyeleti Osztály
6.2. Törvényességi Igazgatási Osztály
törvényességi felügyeleti feladatok10
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Hatósági Osztály
7.2. Hatósági Felügyeleti Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- perképviseleti feladatok
9
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok7
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok17
11.10. Humánpolitikai Főosztály
10.1. Humánpolitikai Osztály I.
10.2. Humánpolitikai Osztály II.
humánpolitikai feladatok13
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési Osztály
11.2. Számviteli Osztály
pénzügyi és számviteli feladatok43
13.12. Gazdasági Főosztály
12.1. Vagyongazdálkodási és
Közbeszerzési Osztály
12.2. Műszaki Üzemeltetési Osztály
gazdasági feladatok50
14.13. Informatikai Főosztály
13.1. Üzemeltetési és
Rendszertámogatási Osztály
13.2. Szolgáltatásmenedzsment
Osztály
informatikai feladatok26
15.14. Jogi és Perképviseleti Főosztály
14.1. Jogi Osztály
14.2. Perképviseleti Osztály
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
8
16.15. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
17.Mindösszesen198

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[248]

[249]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
8
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok26
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
41
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Koordinációs Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
35
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok15
[250]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
54
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály II.
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály III.
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
67
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.2. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok33
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
20
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
12
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
19
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
33
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
31
17.Mindösszesen420

4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[251]

[252]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Jászapáti Járási Hivatal
3.1.1. Jászapáti Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
4.1.2. Jászapáti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
5.Mindösszesen30
6.2. Jászberényi Járási Hivatal
7.2.1. Jászberényi Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.3. Hatósági Osztály
2.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
44
8.2.2. Jászberényi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
9.2.3. Jászberényi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
10
10.2.4. Jászberényi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési és Földügyi
Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok22
11.2.5. Jászberényi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
16
12.2.6. Jászberényi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
12
13.Mindösszesen114
14.3. Karcagi Járási Hivatal
15.3.1. Karcagi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
29
[253]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
16.3.2. Karcagi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
17.3.3. Karcagi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok5
18.3.4. Karcagi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
5
19.3.5. Karcagi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok16
20.3.6. Karcagi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
14
21.3.7. Karcagi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
3.7.1. Tiszafüredi Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
14
22.Mindösszesen93
23.4. Kunhegyesi Járási Hivatal
24.4.1. Kunhegyesi Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
25.4.2. Kunhegyesi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
26.4.3. Kunhegyesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
12
27.Mindösszesen39
28.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
29.5.1. Kunszentmártoni Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
29
30.5.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
31.5.3. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Járási Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok13
32.5.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
33.Mindösszesen59
34.6. Mezőtúri Járási Hivatal
35.6.1. Mezőtúri Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
22
36.6.2. Mezőtúri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
[254]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
37.6.3. Mezőtúri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
6.3.1. Kunszentmártoni Kirendeltség
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
38.6.4. Mezőtúri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
39.6.5. Mezőtúri Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
6.5.1. Kunszentmártoni Kirendeltség
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
11
40.Mindösszesen53
41.7. Szolnoki Járási Hivatal
42.7.1. Szolnoki Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály I.
7.1.2. Okmányirodai Osztály II.
7.1.3. Kormányablak Osztály
7.1.4. Hatósági Osztály
7.1.5. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
81
43.7.2. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
44.7.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
8
45.7.4. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
12
46.7.5. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Földhivatala
7.5.1. Földügyi és Ingatlan-
nyilvántartási Osztály
7.5.2. Földmérési Osztály
7.5.3. Mezőtúri Kirendeltség
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok48
47.7.6. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
7.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
7.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
31
48.7.7. Szolnoki Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
23
49.Mindösszesen218
50.8. Tiszafüredi Járási Hivatal
51.8.1. Tiszafüredi Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
52.8.2. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
[255]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
53.8.3. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok11
54.8.4. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
55.Mindösszesen43
56.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
57.9.1. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
26
58.9.2. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
59.9.3. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok6
60.9.4. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
9.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.4.2. Földmérési és Földügyi
Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok20
61.9.5. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
12
62.Mindösszesen71

5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[256]

14. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1002 fő.[257]

2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törzshivatala[258]

ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok2
7.6. Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
törvényességi felügyeleti feladatok5
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
16
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok6
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
- koordinációs feladatok10
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok8
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
62
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok22
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
5
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
16.Mindösszesen143

3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[259]

[260]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok18
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
8
[261]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok22
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
21
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
10
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Járványügyi és Állatvédelmi
Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
21
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok10
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Pénzbeli Ellátási és Nyilvántartási
Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
42
[262]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.1.2. Ügyfélszolgálati és Ügykezelési
Osztály
9.1.3. Esztergomi Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Tatabányai Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Tatabányai Nyilvántartási
Osztály
9.2.4. Esztergomi Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
9.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi
Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
58
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok28
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
23
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
11
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és
Működést Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
19
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
37
[263]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
23
17.Mindösszesen351

4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[264]

[265]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Esztergomi Járási Hivatal
3.1.1. Esztergomi Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Kormányablak Osztály
1.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
73
4.1.2. Esztergomi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok17
5.1.3. Esztergomi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
4
6.1.4. Esztergomi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok27
7.1.5. Esztergomi Járási Hivatal I. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
8.1.6. Esztergomi Járási Hivatal II. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
12
9.1.7. Esztergomi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok6
10.1.8. Esztergomi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
15
11.Mindösszesen163
12.2. Kisbéri Járási Hivatal
13.2.1. Kisbéri Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
16
14.2.2. Kisbéri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
15.2.3. Kisbéri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
3
[266]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
16.2.4. Kisbéri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
17.Mindösszesen30
18.3. Komáromi Járási Hivatal
19.3.1. Komáromi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
20.3.2. Komáromi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
21.3.3. Komáromi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok5
22.3.4. Komáromi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
8
23.3.5. Komáromi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.5.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok18
24.3.6. Komáromi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
25.3.7. Komáromi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
11
26.Mindösszesen87
27.4. Oroszlányi Járási Hivatal
28.4.1. Oroszlányi Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
29.4.2. Oroszlányi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
30.4.3. Oroszlányi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
31.Mindösszesen36
32.5. Tatai Járási Hivatal
33.5.1. Tatai Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
34.5.2. Tatai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
35.5.3 Tatai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
5.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok13
[267]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
36.5.4. Tatai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
10
37.Mindösszesen55
38.6. Tatabányai Járási Hivatal
39.6.1. Tatabányai Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
44
40.6.2. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
41.6.3. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
13
42.6.4. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
43.6.5. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok26
44.6.6. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
14
45.6.7. Tatabányai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
18
46.Mindösszesen137

5. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[268]

15. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 842 fő.[269]

2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal törzshivatala[270]

[271]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok3
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok7
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok7
10.9. Koordinációs, Humánpolitikai és
Szervezési Főosztály
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
17
11.10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli Osztály
10.3. Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
67
12.11. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok16
13.12. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
2
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen143

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[272]

[273]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
5
[274]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok20
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
18
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
10
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Járványügyi és Állatvédelmi
Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
16
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok13
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Kihelyezett Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
34
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Salgótarjáni Igényelbírálási Osztály
9.1.2. Balassagyarmati Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
50
[275]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok34
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
19
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
11
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Elemzési,
Támogatási és Egészségügyi
Igazgatási Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
15
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok32
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
16
17.Mindösszesen305

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[276]

[277]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
3.1.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
30
[278]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
4.1.2. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
5.1.3. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
6.1.4. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
7.1.5. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Földhivatala
1.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok22
8.1.6. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
9.1.7. Balassagyarmati Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
14
10.Mindösszesen95
11.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
12.2.1. Bátonyterenyei Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
22
13.2.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
14.2.3. Bátonyterenyei Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
10
15.Mindösszesen37
16.3. Pásztói Járási Hivatal
17.3.1. Pásztói Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
18.3.2. Pásztói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
19.3.3. Pásztói Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
4
20.3.4. Pásztói Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok12
21.3.5. Pásztói Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
11
22.Mindösszesen56
23.4. Rétsági Járási Hivatal
24.4.1. Rétsági Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
[279]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
25.4.2. Rétsági Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
26.4.3. Rétsági Járási Hivatal Járási
Földhivatala
4.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok11
27.4.4. Rétsági Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
28.Mindösszesen42
29.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
30.5.1. Salgótarjáni Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
42
31.5.2. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
32.5.3. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
7
33.5.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
34.5.5. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok20
35.5.6. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
5.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
5.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
27
36.5.7. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
15
37.Mindösszesen129
38.6. Szécsényi Járási Hivatal
39.6.1. Szécsényi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Kormányablak Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
21
40.6.2. Szécsényi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
41.6.3. Szécsényi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
42.Mindösszesen35

5. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[280]

16. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Pest Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2657 fő.[281]

2. A Pest Megyei Kormányhivatal törzshivatala[282]

[283]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok5
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok24
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály
6.1. Települési Önkormányzati Osztály
6.2. Területi és Nemzetiségi
Önkormányzati Osztály
törvényességi felügyeleti feladatok17
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Igazgatási Osztály
7.2. Kisajátítási Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
23
9.8. Ügyfélszolgálati Főosztály
8.1. Titkársági Osztály
8.2. Ügyfélszolgálati Osztály
ügyfélszolgálati feladatok25
10.9. Oktatási Főosztály
9.1. Közoktatási Értékelési Osztály
9.2. Oktatási Hatósági Osztály
oktatással kapcsolatos feladatok10
11.10. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
10.1. Koordinációs Osztály
10.2. Ügyviteli Osztály
koordinációs feladatok23
12.11. Humánpolitikai Főosztály
11.1. Általános Humánpolitikai
Osztály
11.2. Humánpolitikai és Ellenőrzési
Osztály
11.3. Járási Humánpolitikai Osztály
humánpolitikai feladatok33
13.12. Pénzügyi Főosztály
12.1. Pénzügyi Osztály
12.2. Számviteli Osztály
12.3. Bér- és Adóügyi Osztály
12.4. Kontrolling Osztály
12.5. Vagyongazdálkodási és
Beszerzési Osztály
12.6. Üzemeltetési és Ellátási Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
97
14.13. Informatikai Főosztály
13.1. Rendszerfelügyeleti Osztály
13.2. Területi Üzemeltetési Osztály
13.3. Infokommunikációs Osztály
informatikai feladatok40
[284]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
15.14. Jogi és Perképviseleti Főosztály
14.1. Jogi Osztály
14.2. Perképviseleti Osztály
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
12
16.15. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok3
17.Mindösszesen315

3. A Pest Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[285]

[286]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Hatósági Osztály
1.2. Gyermekvédelmi és
Gyermekjóléti Engedélyezési és
Ellenőrzési Osztály
1.3. Szociális Engedélyezési és
Ellenőrzési Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok38
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
27
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
2.2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
2.2.2. Építésfelügyeleti Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok38
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Növény-egészségügyi Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
32
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
8.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok37
9.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
10.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszer Előállítás Ellenőrzési
Osztály
7.2. Élelmiszer Forgalmazás
Ellenőrzési Osztály
7.3. Élelmiszer Minőség Ellenőrzési
Osztály
7.4. Étkeztetés-, Vendéglátás
Felügyeleti Osztály
7.5. Járványügyi Osztály
7.6. Állatvédelmi és Takarmány-,
Gyógyszer Felügyeleti Osztály
7.7. Budapest Liszt Ferenc Repülőtér
Állategészségügyi Határállomás
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
52
11.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok40
12.9. Munkaügyi Központ
9.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
9.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
9.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
9.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
9.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok40
[287]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
13.10. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
10.1. Munkavédelmi Felügyelőség
10.1.1. Jogi, Behajtási és Igazgatási
Osztály
10.1.2. Ágazatfelügyeleti Osztály
10.1.3. Területfelügyeleti Osztály
10.2. Munkaügyi Felügyelőség
10.2.1. Behajtási és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Hatósági Osztály
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
57
14.11. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
11.1. Fogyasztó-kapcsolati Osztály
11.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
28
15.12. Közlekedési Felügyelőség
12.1. Közúti Jármű Főosztály
12.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
12.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
12.2. Útügyi Osztály
12.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
120
16.Mindösszesen521

4. A Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[288]

[289]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
2.1. Aszódi Járási Hivatal
3.1.1. Aszódi Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
4.1.2. Aszódi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
5.Mindösszesen29
6.2. Budakeszi Járási Hivatal
7.2.1. Budakeszi Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.3. Hatósági Osztály
2.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok-
ügyfélszolgálati feladatok
64
8.2.2. Budakeszi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
9
9.2.3. Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki
Járási Földhivatala
2.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
40
10.2.4. Budakeszi Járási Hivatal I. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
11.2.5. Budakeszi Járási Hivatal II. Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
4
12.Mindösszesen125
13.3. Ceglédi Járási Hivatal
14.3.1. Ceglédi Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
58
15.3.2. Ceglédi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
15
16.3.3. Ceglédi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
5
17.3.4. Ceglédi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
22
[290]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
18.3.5. Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
25
19.3.6. Ceglédi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
15
20.3.7. Ceglédi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
19
21.Mindösszesen159
22.4. Dabasi Járási Hivatal
23.4.1. Dabasi Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
31
24.4.2. Dabasi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
25.4.3. Dabasi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
15
26.4.4. Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
24
27.4.5. Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
28.4.6. Dabasi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
14
29.Mindösszesen97
30.5. Dunakeszi Járási Hivatal
31.5.1. Dunakeszi Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
56
32.5.2. Dunakeszi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
33.5.3. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
20
34.Mindösszesen81
35.6. Érdi Járási Hivatal
36.6.1. Érdi Járási Hivatal törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
6.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
78
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
37.6.2. Érdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
9
38.6.3. Érdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
6.3.1. Dél-Budapesti Ügyek Osztálya
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
35
39.6.4. Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
6.4.1. Építésügyi Hatósági Osztály
6.4.2. Örökségvédelmi Hatósági Osztály
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalnál meghatározott feladatok
24
40.6.5. Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
22
41.6.6. Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
42.6.7. Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
22
43.Mindösszesen199
44.7. Gödöllői Járási Hivatal
45.7.1. Gödöllői Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
80
46.7.2. Gödöllői Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
16
47.7.3. Gödöllői Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
16
48.7.4. Gödöllői Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
7.4.1. Észak-Budapesti Ügyek Osztálya
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
31
49.7.5. Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala
7.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
38
50.7.6. Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
16
51.7.7. Gödöllői Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
23
52.Mindösszesen220
53.8. Gyáli Járási Hivatal
54.8.1. Gyáli Járási Hivatal törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
42
[291]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
55.8.2. Gyáli Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
7
56.8.3. Gyáli Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
15
57.Mindösszesen64
58.9. Monori Járási Hivatal
59.9.1. Monori Járási Hivatal törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
47
60.9.2. Monori Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
15
61.9.3. Monori Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
20
62.9.4. Monori Járási Hivatal Járási Földhivatala
9.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
28
63.9.5. Monori Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
11
64.9.6. Monori Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
24
65.Mindösszesen145
66.10. Nagykátai Járási Hivatal
67.10.1. Nagykátai Járási Hivatal törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
35
68.10.2. Nagykátai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
69.10.3. Nagykátai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
10.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
24
70.10.4. Nagykátai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
12
71.Mindösszesen79
72.11. Nagykőrösi Járási Hivatal
73.11.1. Nagykőrösi Járási Hivatal törzshivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
21
[292]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
74.11.2. Nagykőrösi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
75.11.3. Nagykőrösi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
11.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
11.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
11
76.Mindösszesen37
77.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
78.12.1. Pilisvörösvári Járási Hivatal törzshivatala
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
79.12.2. Pilisvörösvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
6
80.Mindösszesen29
81.13. Ráckevei Járási Hivatal
82.13.1. Ráckevei Járási Hivatal törzshivatala
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
31
83.13.2. Ráckevei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
84.13.3. Ráckevei Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
13
85.13.4. Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala
13.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
31
86.13.5. Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
13
87.13.6. Ráckevei Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
18
88.Mindösszesen111
89.14. Szentendrei Járási Hivatal
90.14.1. Szentendrei Járási Hivatal törzshivatala
14.1.1. Okmányirodai Osztály
14.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
45
91.14.2. Szentendrei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
13
92.14.3. Szentendrei Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
14
[293]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
93.14.4. Szentendrei Járási Hivatal Járási
Földhivatala
14.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
26
94.14.5. Szentendrei Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
8
95.14.6. Szentendrei Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
23
96.Mindösszesen129
97.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
98.15.1. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
törzshivatala
15.1.1. Okmányirodai Osztály
15.1.2. Hatósági Osztály
15.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
63
99.15.2. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
14
100.15.3. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
12
101.Mindösszesen89
102.16. Szobi Járási Hivatal
103.16.1. Szobi Járási Hivatal törzshivatala
16.1.1. Okmányirodai Osztály
16.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
24
104.16.2. Szobi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
7
105.Mindösszesen31
106.17. Váci Járási Hivatal
107.17.1. Váci Járási Hivatal törzshivatala
17.1.1. Okmányirodai Osztály
17.1.2. Kormányablak Osztály
17.1.3. Hatósági Osztály
17.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
59
108.17.2. Váci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
10
109.17.3. Váci Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
9
110.17.4. Váci Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
14
111.17.5. Váci Járási Hivatal Járási Földhivatala
17.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
17.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
33
[294]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
112.17.6. Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
16
113.17.7. Váci Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
23
114.Mindösszesen164
115.18. Vecsési Járási Hivatal
116.18.1. Vecsési Járási Hivatal törzshivatala
18.1.1. Okmányirodai Osztály
18.1.2. Kormányablak Osztály
18.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
27
117.18.2. Vecsési Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
6
118.Mindösszesen33

5. A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[295]

17. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1250 fő.[296]

2. A Somogy Megyei Kormányhivatal törzshivatala[297]

ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok5
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok11
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok6
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok13
11.10. Humánpolitikai Főosztály
10.1. Megyei Kormányhivatal
Humánpolitikai Osztálya
10.2. Járási Hivatalok Humánpolitikai
Osztálya
humánpolitikai feladatok15
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Bérgazdálkodási Osztály
11.3. Számviteli Osztály
11.4. Épületüzemeltetési Osztály
11.5. Járműüzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
117
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Informatikai Üzemeltetési
Osztály
12.2. Rendszertámogatási Osztály
informatikai feladatok23
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
5
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
16.Mindösszesen220

3. A Somogy Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[298]

[299]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Hatósági Osztály
1.2. Engedélyezési és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
[300]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
13
4.2.1. Állami Főépítészi Irodaaz építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott állami főépítészi feladatok
5.2.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok22
7.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
19
8.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok23
9.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
10.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
18
11.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok15
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
12.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Ellenőrzési Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
48
13.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály II.
10.1.3. Ügyfélkapcsolati és
Ügykezelési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap
Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
55
14.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok38
15.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
25
16.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
14
17.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
24
18.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
37
[301]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
19.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
24
20.Mindösszesen402

4. A Somogy Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[302]

[303]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Barcsi Járási Hivatal
3.1.1. Barcsi Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Kormányablak Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
23
4.1.2. Barcsi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
5.1.3. Barcsi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok11
6.1.4. Barcsi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
7.Mindösszesen46
8.2. Csurgói Járási Hivatal
9.2.1. Csurgói Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
22
10.2.2. Csurgói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
11.2.3. Csurgói Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
12.Mindösszesen31
13.3. Fonyódi Járási Hivatal
14.3.1. Fonyódi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
3.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
46
15.3.2. Fonyódi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
16.3.3. Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.3.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
3.3.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
[304]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
17.3.4. Fonyódi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
18.Mindösszesen75
19.4. Kaposvári Járási Hivatal
20.4.1. Kaposvári Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
76
21.4.2. Kaposvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
22.4.3. Kaposvári Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
10
23.4.4. Kaposvári Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
18
24.4.5. Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok31
25.4.6. Kaposvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
25
26.4.7. Kaposvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
15
27.Mindösszesen185
28.5. Marcali Járási Hivatal
29.5.1. Marcali Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
28
30.5.2. Marcali Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
31.5.3. Marcali Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
32.5.4. Marcali Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
5
33.5.5. Marcali Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.5.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
5.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok17
34.5.6. Marcali Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
35.5.7. Marcali Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
11
36.Mindösszesen79
[305]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
37.6. Nagyatádi Járási Hivatal
38.6.1. Nagyatádi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
39.6.2. Nagyatádi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
40.6.3. Nagyatádi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
5
41.6.4. Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
6.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok16
42.6.5. Nagyatádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
43.6.6. Nagyatádi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
44.Mindösszesen71
45.7. Siófoki Járási Hivatal
46.7.1. Siófoki Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
44
47.7.2. Siófoki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
48.7.3. Siófoki Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok9
49.7.4. Siófoki Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
6
50.7.5. Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatala
7.5.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
7.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok29
51.7.6. Siófoki Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
10
52.7.7. Siófoki Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
11
53.Mindösszesen115
54.8. Tabi Járási Hivatal
55.8.1. Tabi Járási Hivatal törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
18
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
56.8.2. Tabi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok2
57.8.3. Tabi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
58.Mindösszesen26

5. A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[306]

18. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1817 fő.[307]

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törzshivatala[308]

[309]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok4
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok12
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
27
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok9
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok71
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok11
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Kontrolling és Bér Osztály
11.2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
60
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok30
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
5
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok2
16.Mindösszesen237

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[310]

[311]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Felügyeleti és Hatósági Osztály
1.2. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok44
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
9
[312]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok32
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Növény-egészségügyi Határállomás Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
41
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
21
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Határállomás
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
33
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok23
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
67
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
87
[313]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok56
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
23
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
13
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
22
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
50
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály I.
15.2. Szakértői Osztály II.
15.3. Ellátási Osztály
15.4. Foglalkozási Rehabilitációs
Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
50
17.Mindösszesen571

4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[314]

ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
3.1.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
21
[315]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
4.1.2. Baktalórántházai Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
5.1.3. Baktalórántházai Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
6.Mindösszesen35
7.2. Csengeri Járási Hivatal
8.2.1. Csengeri Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
9.2.2. Csengeri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
10.2.3. Csengeri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
11.Mindösszesen30
12.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
13.3.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
21
14.3.2. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
15.3.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
8
16.3.4. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok18
17.3.5. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
16
18.Mindösszesen70
19.4. Ibrányi Járási Hivatal
20.4.1. Ibrányi Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
22
21.4.2. Ibrányi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
22.4.3. Ibrányi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
4
23.Mindösszesen34
[316]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
24.5. Kemecsei Járási Hivatal
25.5.1. Kemecsei Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
26.5.2. Kemecsei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
27.Mindösszesen23
28.6. Kisvárdai Járási Hivatal
29.6.1. Kisvárdai Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
35
30.6.2. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok12
31.6.3. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
13
32.6.4. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
33.6.5. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok22
34.6.6. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
20
35.6.7. Kisvárdai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
9
36.Mindösszesen115
37.7. Mátészalkai Járási Hivatal
38.7.1. Mátészalkai Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Kormányablak Osztály
7.1.3. Hatósági Osztály
7.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
- működést támogató feladatok
50
39.7.2. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
40.7.3. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
9
41.7.4. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
42.7.5. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
7.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.5.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok25
[317]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
43.7.6. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
22
44.7.7. Mátészalkai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
19
45.Mindösszesen140
46.8. Nagykállói Járási Hivatal
47.8.1. Nagykállói Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
23
48.8.2. Nagykállói Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
49.8.3. Nagykállói Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
10
50.Mindösszesen37
51.9. Nyírbátori Járási Hivatal
52.9.1. Nyírbátori Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
30
53.9.2. Nyírbátori Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
54.9.3. Nyírbátori Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok4
55.9.4. Nyírbátori Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
11
56.9.5. Nyírbátori Járási Hivatal Járási
Földhivatala
9.5.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
9.5.2. Földmérési és Igazgatási Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
57.9.6. Nyírbátori Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
15
58.Mindösszesen87
59.10. Nyíregyházi Járási Hivatal
60.10.1. Nyíregyházi Járási Hivatal
törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály I.
10.1.2. Okmányirodai Osztály II.
10.1.3. Hatósági Osztály
10.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
89
61.10.2. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok27
62.10.3. Nyíregyházi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
13
[318]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
63.10.4. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
17
64.10.5. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
10.5.1. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály I.
10.5.2. Ingatlan-nyilvántartási
Osztály II.
10.5.3. Földmérési Osztály
10.5.4. Földügyi Osztály
10.5.5. Igazgatási Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok80
65.10.6. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
10.6.1. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
10.6.2. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
54
66.10.7. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
27
67.Mindösszesen307
68.11. Tiszavasvári Járási Hivatal
69.11.1. Tiszavasvári Járási Hivatal
törzshivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Kormányablak Osztály
11.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
25
70.11.2. Tiszavasvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok9
71.11.3. Tiszavasvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
72.Mindösszesen43
73.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
74.12.1. Vásárosnaményi Járási Hivatal
törzshivatala
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
75.12.2. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
76.12.3. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
12.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
12.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok18
77.12.4. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
12
[319]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
78.12.5. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
9
79.Mindösszesen70
80.13. Záhonyi Járási Hivatal
81.13.1. Záhonyi Járási Hivatal
törzshivatala
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14
82.13.2. Záhonyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
83.Mindösszesen18

5. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[320]

19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Tolna Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 900 fő.[321]

2. A Tolna Megyei Kormányhivatal törzshivatala[322]

[323]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrbelső ellenőrzési feladatok2
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok3
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok8
8.7. Hatósági Főosztály- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
8
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok5
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
koordinációs feladatok15
11.10. Humánpolitikai Főosztály
10.1. Törzshivatali és Járási Hivatali
Humánpolitikai Ügyek Osztálya
10.2. Szakigazgatási Szervek
Humánpolitikai Ügyeinek Osztálya
humánpolitikai feladatok14
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Illetményszámfejtési Osztály
11.4. Gazdálkodási és Üzemeltetési
Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
61
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszertámogatási Osztály
12.2. Informatikai Üzemeltetési
Osztály
informatikai feladatok14
14.13. Jogi és Perképviseleti Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
2
15.14. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
16.Mindösszesen136

3. A Tolna Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[324]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok11
[325]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
6
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó és
Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok18
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
20
6.5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
10
7.6. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
25
8.7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok14
9.8. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
31
[326]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály
9.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
40
11.10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok29
12.11. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
18
13.12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
9
14.13. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
13.1. Közegészségügyi Osztály
13.2. Járványügyi Osztály
13.3. Sugáregészségügyi Decentrum
13.4. Igazgatási és Egészségfejlesztési
Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
22
15.14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
36
16.15. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
22
17.Mindösszesen311

4. A Tolna Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[327]

ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
2.1. Bonyhádi Járási Hivatal
3.1.1. Bonyhádi Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
28
4.1.2. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
5.1.3. Bonyhádi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
5
6.1.4. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Földhivatala
1.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
10
7.1.5. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
6
8.Mindösszesen54
[328]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
9.2. Dombóvári Járási Hivatal
10.2.1. Dombóvári Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
11.2.2. Dombóvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
5
12.2.3. Dombóvári Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
4
13.2.4. Dombóvári Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál
meghatározott feladatok
5
14.2.5. Dombóvári Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
12
15.2.6. Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
10
16.2.7. Dombóvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
11
17.Mindösszesen74
18.3. Paksi Járási Hivatal
19.3.1. Paksi Járási Hivatal törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Kormányablak Osztály
3.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
39
20.3.2. Paksi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
8
21.3.3. Paksi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
5
22.3.4. Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
15
23.3.5. Paksi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
9
24.3.6. Paksi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
7
25.Mindösszesen83
[329]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
26.4. Tamási Járási Hivatal
27.4.1. Tamási Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
32
28.4.2. Tamási Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
6
29.4.3. Tamási Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
6
30.4.4. Tamási Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.4.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
17
31.4.5. Tamási Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
15
32.Mindösszesen76
33.5. Tolnai Járási Hivatal
34.5.1. Tolnai Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Kormányablak Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
35.5.2. Tolnai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalaa járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
4
36.5.3. Tolnai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
5
37.Mindösszesen26
38.6. Szekszárdi Járási Hivatal
39.6.1. Szekszárdi Járási Hivatal törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
59
40.6.2. Szekszárdi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál
meghatározott feladatok
10
41.6.3. Szekszárdi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala
a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatalnál
meghatározott feladatok
4
42.6.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalnál meghatározott feladatok
13
43.6.5. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott
feladatok
22
[330]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv megjelölésea járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által
ellátott feladatok megjelölése
létszám
44.6.6. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél meghatározott
feladatok
15
45.6.7. Szekszárdi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél
meghatározott feladatok
17
46.Mindösszesen140

5. A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[331]

20. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Vas Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1030 fő.[332]

2. A Vas Megyei Kormányhivatal törzshivatala[333]

[334]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok6
7.6.Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok10
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok7
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
18
11.10. Humánpolitikai Főosztályhumánpolitikai feladatok12
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési Osztály
11.2. Üzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály
11.3. Számviteli Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
75
13.12. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok14
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen166

3. A Vas Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[335]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok13
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
7
[336]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok15
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-
felügyeleti Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
28
6.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály (Szombathely)
5.3. Erdőtervezési Osztály (Sopron)
5.4. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály (Szombathely)
5.5. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály (Győr)
5.6. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok25
7.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
10
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
19
9.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok16
10.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
37
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály
10.1.2. Igényelbírálási és
Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap
Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
46
12.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok32
13.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
24
14.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
9
15.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
18
16.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
42
17.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
15
18.Mindösszesen356

4. A Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[337]

[338]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Celldömölki Járási Hivatal
3.1.1. Celldömölki Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1.Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
27
4.1.2. Celldömölki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
5.1.3. Celldömölki Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
5
6.1.4. Celldömölki Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.4.1. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok9
7.1.5. Celldömölki Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
8.Mindösszesen50
9.2. Körmendi Járási Hivatal
10.2.1. Körmendi Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
32
11.2.2. Körmendi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
12.2.3. Körmendi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
5
13.2.4. Körmendi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
14.2.5. Körmendi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
2.5.1. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok15
15.2.6. Körmendi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
16.2.7. Körmendi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
17.Mindösszesen82
18.3. Kőszegi Járási Hivatal
19.3.1. Kőszegi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
25
20.3.2. Kőszegi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
21.3.3. Kőszegi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
4
22.Mindösszesen33
[339]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
23.4. Sárvári Járási Hivatal
24.4.1. Sárvári Járási Hivatal törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Kormányablak Osztály
4.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
33
25.4.2. Sárvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
26.4.3. Sárvári Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott
feladatok
5
27.4.4. Sárvári Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
15
28.4.5. Sárvári Járási Hivatal Járási
Földhivatala
4.5.1. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok15
29.4.6. Sárvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
30.4.7. Sárvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
11
31.Mindösszesen91
32.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
33.5.1. Szentgotthárdi Járási Hivatal
törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
34.5.2. Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok6
35.5.3. Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
4
36.Mindösszesen30
37.6. Szombathelyi Járási Hivatal
38.6.1. Szombathelyi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Kormányablak Osztály
6.1.3. Hatósági Osztály
6.1.4. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
76
39.6.2. Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
40.6.3. Szombathelyi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
16
41.6.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
6.4.1. Élelmiszer-higiéniai Osztály
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
12
42.6.5. Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
6.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok35
[340]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
43.6.6. Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
6.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
18
44.6.7. Szombathelyi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
17
45.Mindösszesen188
46.7. Vasvári Járási Hivatal
47.7.1. Vasvári Járási Hivatal törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
19
48.7.2. Vasvári Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
49.7.3. Vasvári Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok7
50.7.4. Vasvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
51.Mindösszesen34

5. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[341]

21. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1332 fő.[342]

2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal törzshivatala[343]

[344]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok3
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok6
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok10
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
17
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok6
10.9. Koordinációs, Humánpolitikai és
Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési
Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály
- koordinációs feladatok
- humánpolitikai feladatok
23
11.10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Költségvetési és Gazdálkodási
Osztály
10.2. Számviteli Osztály
10.3. Ellátási és Vagyongazdálkodási
Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
54
12.11. Informatikai Főosztályinformatikai feladatok26
13.12. Jogi Osztály- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
4
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen153

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[345]

ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi
Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok15
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
10
[346]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt korú Bűnelkövetők
Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó
Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok20
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
18
6.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti
Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok26
7.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
12
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
23
9.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok12
10.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
46
[347]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
11.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Veszprémi Igényelbírálási Osztály
10.1.2. Pápai Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.1.3. Tapolcai Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.1.4. Veszprémi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Veszprémi Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Veszprémi Nyilvántartási Osztály
10.2.3. Veszprémi Ellenőrzési Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Veszprémi Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
72
12.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok27
13.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
22
14.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
13
[348]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
15.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
14.6. Sugár-egészségügyi Decentrum
14.7. Laboratóriumi Decentrum
14.7.1. Kémiai Toxikológiai
Laboratóriumi Osztály
14.7.2. Mikrobiológiai Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
80
16.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.3. Útügyi Osztály
15.4. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
42
17.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott
feladatok
20
18.Mindösszesen458

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[349]

[350]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Ajkai Járási Hivatal
3.1.1. Ajkai Járási Hivatal törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
32
4.1.2. Ajkai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
5.1.3. Ajkai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.3.2. Földmérési Osztály
1.3.3. Földügyi Osztály
1.3.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok19
6.1.4. Ajkai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
8
7.1.5. Ajkai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
9
8.Mindösszesen76
[351]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
9.2. Balatonalmádi Járási Hivatal
10.2.1. Balatonalmádi Járási Hivatal
törzshivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Kormányablak Osztály
2.1.3. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
26
11.2.2. Balatonalmádi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok3
12.2.3. Balatonalmádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
13.Mindösszesen34
14.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
15.3.1. Balatonfüredi Járási Hivatal
törzshivatala
3.1.1. Kormányablak Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
23
16.3.2. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
17.3.3. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok12
18.3.4. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
3.4.3. Földügyi Osztály
3.4.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok20
19.3.5. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
20.3.6. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
21
21.Mindösszesen86
22.4. Devecseri Járási Hivatal
23.4.1. Devecseri Járási Hivatal
törzshivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
16
24.4.2. Devecseri Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
25.4.3. Devecseri Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
7
26.4.4. Devecseri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási munkaügyi kirendeltségnél meghatározott
feladatok
5
27.Mindösszesen33
[352]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
28.5. Pápai Járási Hivatal
29.5.1. Pápai Járási Hivatal törzshivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
41
30.5.2. Pápai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok10
31.5.3. Pápai Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala
a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok6
32.5.4. Pápai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
21
33.5.5. Pápai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
5.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.5.2. Földmérési Osztály
5.5.3. Földügyi Osztály
5.5.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok20
34.5.6. Pápai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
35.5.7. Pápai Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
13
36.Mindösszesen124
37.6. Sümegi Járási Hivatal
38.6.1. Sümegi Járási Hivatal
törzshivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
17
39.6.2. Sümegi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
40.6.3. Sümegi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
41.Mindösszesen28
42.7. Tapolcai Járási Hivatal
43.7.1. Tapolcai Járási Hivatal
törzshivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
29
44.7.2. Tapolcai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok7
45.7.3. Tapolcai Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
10
[353]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
46.7.4. Tapolcai Járási Hivatal Járási
Földhivatala
7.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.4.2. Földmérési Osztály
7.4.3. Földügyi Osztály
7.4.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok22
47.7.5. Tapolcai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
7
48.Mindösszesen75
49.8. Várpalotai Járási Hivatal
50.8.1. Várpalotai Járási Hivatal
törzshivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
31
51.8.2. Várpalotai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok8
52.8.3. Várpalotai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
9
53.Mindösszesen48
54.9. Veszprémi Járási Hivatal
55.9.1. Veszprémi Járási Hivatal
törzshivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- működést támogató feladatok
60
56.9.2. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
57.9.3. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott feladatok
18
58.9.4. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
10
59.9.5. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Földhivatala
9.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.5.2. Földmérési Osztály
9.5.3. Földügyi Osztály
9.5.4. Működést Támogató Osztály
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok48
60.9.6. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
9.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási
Osztály
9.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi
Osztály
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
13
[354]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
61.9.7. Veszprémi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott
feladatok
19
62.Mindösszesen182
63.10. Zirci Járási Hivatal
64.10.1. Zirci Járási Hivatal törzshivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
20
65.10.2. Zirci Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
66.10.3. Zirci Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok
4
67.10.4. Zirci Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
6
68.Mindösszesen35

5. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése[355]

22. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Zala Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1070 fő.[356]

2. A Zala Megyei Kormányhivatal törzshivatala[357]

[358]
ABC
1.szervezeti egység/vezető megjelöléseszervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Kormánymegbízottkormánymegbízottnál meghatározott feladatok1
3.2. Főigazgatófőigazgatónál meghatározott feladatok1
4.3. Igazgatóigazgatónál meghatározott feladatok1
5.4. Belső Ellenőrzési Osztálybelső ellenőrzési feladatok2
6.5. Kormánymegbízotti Kabinetkabineti feladatok4
7.6. Törvényességi Felügyeleti Főosztálytörvényességi felügyeleti feladatok10
8.7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
7.3. Ügyfélszolgálati Osztály
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
23
9.8. Oktatási Főosztályoktatással kapcsolatos feladatok5
10.9. Koordinációs és Szervezési
Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály
- koordinációs feladatok37
11.10. Humánpolitikai Főosztály
10.1. Törzshivatal és Szakigazgatási
Szervek Humánpolitikai Osztálya
10.2. Járási Hivatalok Humánpolitikai
Osztálya
humánpolitikai feladatok14
12.11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Gazdasági Osztály
11.2. Járási Hivatalok Pénzügyi
Osztálya
11.3. Számviteli Osztály
11.4. Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Osztály
- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
65
13.12. Informatikai Főosztály
12.1. Törzshivatal és Szakigazgatási
Szervek Informatikai Osztálya
12.2. Járási Hivatalok Informatikai
Osztálya
informatikai feladatok21
14.13. Védelmi Bizottság Titkárságavédelmi igazgatási feladatok1
15.Mindösszesen185

3. A Zala Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei[359]

[360]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
2.1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Hatósági Osztály
1.2. Engedélyezési és Ellenőrzési
Osztály
a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok14
3.2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal
2.1. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésügyi hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok
- az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál
meghatározott, a műemléki érték védelmével
kapcsolatos feladatok
7
4.3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt- és Fiatalkorú
Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői
Osztálya
3.2. Jogi Segítségnyújtó és
Áldozatsegítő Osztály
az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok18
5.4. Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi
Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-
gazdálkodási Osztály
a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
meghatározott feladatok
21
6.5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási
Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály
az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok24
7.6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály
a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott
feladatok
11
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági,
Minőség-ellenőrzési és
Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.2. Járványügyi Osztály
7.3. Állatvédelmi Osztály
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál meghatározott feladatok
19
9.8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
a földhivatalnál meghatározott feladatok11
[361]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
10.9. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési
Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
35
11.10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
10.1.3. Nagykanizsai Igényelbírálási
Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási
és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nagykanizsai Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
10.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap
Területi Elszámolási Osztálya
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott
feladatok
61
12.11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok
Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési és
Szolgáltatási Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és
Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
a munkaügyi központnál meghatározott feladatok30
13.12. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervnél meghatározott feladatok
17
14.13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőséga fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott
feladatok
10
15.14. Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és
Támogató Osztály
a népegészségügyi szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
14
[362]
ABC
1.szakigazgatási szerv megjelöléseszakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelöléselétszám
16.15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály
a közlekedési felügyelőségnél meghatározott
feladatok
36
17.16. Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2 Ellátási és Foglalkozási
Rehabilitációs Osztály
a rehabilitációs szakigazgatási szervnél
meghatározott feladatok
15
18.Mindösszesen343

4. A Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei[363]

[364]
ABC
1.járási hivatal/járási szakigazgatási szerv
megjelölése
a járási hivatal/járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok
megjelölése
létszám
2.1. Letenyei Járási Hivatal
3.1.1. Letenyei Járási Hivatal
törzshivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
14
4.1.2. Letenyei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok5
5.1.3. Letenyei Járási Hivatal Járási
Földhivatala
a járási földhivatalnál meghatározott feladatok11
6.1.4. Letenyei Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél
meghatározott feladatok
5
7.Mindösszesen35
8.2. Lenti Járási Hivatal
9.2.1. Lenti Járási Hivatal törzshivatala
2.1.1. Kormányablak Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
- általános hatósági feladatok
- járási hatósági feladatok
- okmányirodai feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
22
10.2.2. Lenti Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala
a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok4
11.2.3. Lenti Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalnál meghatározott feladatok